E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Case Report 


Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation

F. Elif Ergüney Okumuş, H. Özlem Sertel Berk, Başak Yücel.

Abstract
Introduction: Psychopharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) are commonly used in the treatment of Obsessive Compulsive Disorder (OCD) although the use of relaxation training as a separate protocol for enhancing treatment motivation is not very common. This case report focuses the application of CBT with the combination of relaxation training and low-doze psychofarmacotherapy with an OCD patient.
Case: The patient was in her forties and she had ten years history of OCD, whose basic obsessions were about contamination, suspiciousness and observance to specific rules. She performed compulsions to neutralize the anxiety which were created by her obsessions. Psychopharmacotherapy as an outpatient was the primer choice of treatment, although doze increment was not possible due to serious side effects. Therefore, a combined treatment model was planned. The first phase of the treatment was conducted as a 6-session relaxation training and psychoeducation right after 2 sessions of psychological assessment and case formulation. Then 12 sessions of CBT model was conducted that include cognitive restructuring, exposure, response prevention, social skills training and imaginary techniques. The patient sustained in remission in the follow-up sessions after the treatment had ended.
Results: It is assumed that the combination of relaxation training for enhancing motivation with CBT through case formulation is a contributive component of treatment in OCD.

Key words: Obsessive Compulsive Disorder, Cognitive Behavior Therapy, Relaxation TrainingObsesif Kompulsif Bozuklukta Gevşeme Eğitimi ve Bilişsel Davranışçı Tekniklerin Uygulanması: Vaka Örneği

Ozet
Giriş: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), tedavisinde psikofarmakoloji ve Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) yaygın olarak kullanılabilmekte ancak motivasyon artımı amacıyla gevşeme eğitiminin ayrı bir protokol olarak uygulanmasına sık rastlanmamaktadır. Bu olgu sunumunda bir OKB vakasında düşük doz psikofarmokoterapiyle birlikte gevşeme eğitimi ve BDT tekniklerinin kullanımı aktarılmıştır.
Olgu: 40 yaşlarında 10 yıllık hastalık öyküsü bulunan kadın vakanın temel olarak bulaşma olmak üzere kuşku ve kurallara uyma ile ilgili obsesyonları ve bunun yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için yaptığı tekrarlayıcı davranışları bulunmaktadır. Ayaktan takip edilen vakaya önce ilaç tedavisi başlanmış farklı antidepresanlar denenmiş ancak özellikle fotosensitivite yan etkisi sebebiyle doz artımı yapılamadığı için kombine tedavi planlanmıştır. 2 seanslık değerlendirme ve vaka formülasyonunun ardından 6 seanslık gevşeme eğitimi ve psikoeğitimi içeren tedavinin ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 12 seanslık BDT modülünde bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma, tepki önleme, sosyal beceri eğitimi, imgesel teknikler uygulanmıştır. Terapinin sonlanmasının ardından 2 izlem seansıyla vaka takip edilip kazanımların korunduğu gözlenmiştir.
Sonuç: OKB’nin BDT ile tedavi sürecinde, vaka düzeyinde formülasyon yapılarak motivasyonu yükseltmek için gevşeme eğitiminin kullanımının tedaviye katkı sağlayacak önemli bir bileşen olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gevşeme Eğitimi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by F. Elif Ergüney Okumuş
Articles by H. Özlem Sertel Berk
Articles by Başak Yücel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2254
Downloaded: 309


How to Cite this Article
Pubmed Style

Okumus FEE, Berk HOS, Yucel B, . [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. JCBPR. 2019; 8(1): 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756


Web Style

Okumus FEE, Berk HOS, Yucel B, . [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. http://www.jcbpr.org/?mno=10756 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756


AMA (American Medical Association) Style

Okumus FEE, Berk HOS, Yucel B, . [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. JCBPR. 2019; 8(1): 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756Vancouver/ICMJE Style

Okumus FEE, Berk HOS, Yucel B, . [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. JCBPR. (2019), [cited March 28, 2020]; 8(1): 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756Harvard Style

Okumus, F. E. . E., Berk, H. O. . S., Yucel, B. . & (2019) [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. JCBPR, 8 (1), 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756Turabian Style

Okumus, F. Elif Erguney, H. Ozlem Sertel Berk, Basak Yucel, and . 2019. [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756Chicago Style

Okumus, F. Elif Erguney, H. Ozlem Sertel Berk, Basak Yucel, and . "[Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756MLA (The Modern Language Association) Style

Okumus, F. Elif Erguney, H. Ozlem Sertel Berk, Basak Yucel, and . "[Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.1 (2019), 63-68. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756APA (American Psychological Association) Style

Okumus, F. E. . E., Berk, H. O. . S., Yucel, B. . & (2019) [Application of Relaxation Training and Cognitive Behavioral Techniques in Obsessive Compulsive Disorder: A Case Presentation]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 63-68. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.10756