E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic

Ersin Uygun.

Abstract
Aim: It was aimed to evaluate the Syrians who applied to a special adult refugee mental health outpatient clinic in Istanbul for a year and to asses them for psychiatric disorders and comorbidity.
Method: The Structured Clinical Interview for the DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) was applied in Arabic language to the Syrian volunteers who applied to the Bakırköy Mental Health and Diseases Training and Research Hospital (BRHSS) refugee mental health policlinic to get mental health service during 2017.
Results: 107 participants included in the study and seven (6.5%) of them were not diagnosed in any disorder according to the DSM criteria. The most frequent diagnoses were major depression (56.1%), posttraumatic stress disorder (38.4%), bipolar disorder (10.2%) and psychotic disorder (7.5%). Only 7 (17%) of the 41 patients diagnosed with posttraumatic stress disorder had no other psychiatric disorder in addition to PTSD. At the same time, psychiatric co-morbidity for PTSD was 70% for major depression, 7.5% for bipolar disorder and 2.4% for dissociative disorder.
Conclusion: in the direction of our findings, while we are assesing a Syrian patient who has a traumatic stress symptoms, its highly possible to find another psychiatric disorder as co-morbid like depression and bipolar disorder. Morover we should use an inclusive model which includes both experienced trauma and experienced losses while taking the history and planning the treatment.

Key words: Comorbidity, Post traumatic stress disorder (PTSD), Psychiatric disorder, Syrian refugeesSuriyeli mültecilerin ruhsal tanı profili ve TSSB eş tanısı; Mülteci özel dal polikliniği verileri

Ozet
Amaç: Bir yıl boyunca İstanbul’da özelleşmiş bir erişkin mülteci ruh sağlığı polikliniğine başvuran Suriyelileri tanısal açıdan değerlendirmek ve psikiyatrik eş tanı sıklığını incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: 2017 yılı boyunca Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH) mülteci ruh sağlığı özel dal polikliniğine sağlık hizmeti almak için ilk defa başvuran Suriyeli gönüllülere sosyodemografik veri formu ile Arapça dilinde DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) uygulanmıştır.
Bulgular: İlk defa başvuran 143 hastanın yaklaşık %25 i sağlık kurulu raporu için başvurmuştur. Çalışmaya dahil edilen 107 katılımcının 7’sine (%6,5) DSM kriterlerine göre herhangi bir tanı konmadı. En sık saptanan tanıların ise sırasıyla majör depresyon (%56,1), travma sonrası stres bozukluğu (%38,4), bipolar bozukluk (%10,2) ve psikotik bozukluk (%7,5) olduğu görüldü. Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan 41 hastanın sadece 7 sinin (%17) TSSB ye ek olarak bir başka ruhsal bozukluk tanısı yoktu. TSSB tanısı alan katılımcıların aynı zamanda %70’inde majör depresyon, %7,5’inde bipolar bozukluk, %2,4’ünde dissosiyatif bozukluk tanısı olduğu görüldü.
Sonuç: Polikliniğe başvuran hastalarda sağlık kurulu raporu talebi sıktır. En sık saptanan tanılar majör depresyon ve TSSB olmuştur. Ancak depresyon başta olmak üzere diğer ruhsal bozukluklara TSSB nin eşlik etme olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla öykü alırken ve tedaviyi planlarken hem yaşanılan travmayı hem de yaşanmış kayıpları içeren kapsayıcı bir model ile yaklaşmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Eş tanı, Ruhsal Hastalık, Suriyeli mülteciler, Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ersin Uygun
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2275
Downloaded: 279


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uygun E, . [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. JCBPR. 2019; 8(1): 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283


Web Style

Uygun E, . [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. http://www.jcbpr.org/?mno=14283 [Access: March 29, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283


AMA (American Medical Association) Style

Uygun E, . [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. JCBPR. 2019; 8(1): 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283Vancouver/ICMJE Style

Uygun E, . [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. JCBPR. (2019), [cited March 29, 2020]; 8(1): 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283Harvard Style

Uygun, E. . & (2019) [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. JCBPR, 8 (1), 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283Turabian Style

Uygun, Ersin , and . 2019. [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283Chicago Style

Uygun, Ersin , and . "[Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283MLA (The Modern Language Association) Style

Uygun, Ersin , and . "[Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.1 (2019), 51-57. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283APA (American Psychological Association) Style

Uygun, E. . & (2019) [Diagnosis Profile and PTSD Comorbidity of Syrian Refugees Sample from Refugee Mental Health Branch Polyclinic ]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 51-57. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.14283