E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas

Betül Kırkıkoğlu, Volkan Koç.

Abstract
The existing literature provides support for the idea that early maladaptive schemas and interpersonal relationships may have an important effect on depression and anxiety complains? In line with these findings, it is aimed to examine the symptoms of depression and anxiety in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas. The sample consists of 401 participants who were included through convenience sampling. Participants were assessed for their depression levels, anxiety levels, interpersonal styles, and early maladaptive schemas. For this purpose, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Interpersonal Style Scale and Young Schema Scale Short Form-3 were used. According to the multiple regression analysis, interpersonal style and early maladaptive schemas separately predicted depression and anxiety symptoms and according to the hierarchical regression analysis, interpersonal style and maladaptive schemas predicted depression and anxiety symptoms together. But early maladaptive schemas are found to be the main predictor of both depression and anxiety symptoms. Finally, according to the result of the correlation analysis, it is found that there is a statistically significant relationship between all the four variables. The results were discussed considering the literature.

Key words: depression, anxiety, interpersonal communication, schemasDepresyon ve Kaygı Belirtilerinin Kişilerarası Tarz ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Açısından İncelenmesi

Ozet
Literatürde erken dönem uyumsuz şemaların ve kişilerarası iletişimin, depresyon ve kaygı şikayetlerinin önemli belirleyicileri olabileceğini düşündüren çalışmalar bulunmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda mevcut araştırmada, depresyon ve kaygı belirtilerinin kişilerarası tarz ve erken dönem uyumsuz şemalar çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi kolay örnekleme yöntemi ile ulaşılan 401 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların depresyon düzeyleri, kaygı düzeyleri, kişilerarası tarzları ve erken dönem uyumsuz şemaları değerlendirilmiştir. Bu amaçla Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Kişilerarası Tarz Ölçeği ve Young Şema Ölçeği Kısa Formu-3 kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucuna göre, kişilerarası tarzın ve erken dönem uyumsuz şemaların ayrı ayrı depresyon ve kaygı belirtilerini istatistiksel olarak yordadığı, hiyerarşik regresyon analizi sonucuna göre kişilerarası tarz ve erken dönem uyumsuz şemaların birlikte depresyon ve kaygı belirtilerini ayrı ayrı istatistiksel olarak yordadığı görülmüştür. Regresyon analizleri çerçevesinde kişilerarası tarzın ve erken dönem uyumsuz şemaların yordayıcılıkları bir bütün olarak değerlendirildiğinde hem depresyon belirtilerinde hem de kaygı belirtilerinde asıl yordayıcının erken dönem uyumsuz şemalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre de değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmış olup elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: depresyon, kaygı, kişilerarası iletişim, şema


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Betül Kırkıkoğlu
Articles by Volkan Koç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1887
Downloaded: 216


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kirkikoglu B, Koc V, . [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. JCBPR. 2019; 8(3): 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846


Web Style

Kirkikoglu B, Koc V, . [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. http://www.jcbpr.org/?mno=15846 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846


AMA (American Medical Association) Style

Kirkikoglu B, Koc V, . [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. JCBPR. 2019; 8(3): 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846Vancouver/ICMJE Style

Kirkikoglu B, Koc V, . [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. JCBPR. (2019), [cited March 28, 2020]; 8(3): 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846Harvard Style

Kirkikoglu, B. ., Koc, V. . & (2019) [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. JCBPR, 8 (3), 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846Turabian Style

Kirkikoglu, Betul , Volkan Koc, and . 2019. [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846Chicago Style

Kirkikoglu, Betul , Volkan Koc, and . "[The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846MLA (The Modern Language Association) Style

Kirkikoglu, Betul , Volkan Koc, and . "[The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.3 (2019), 147-154. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846APA (American Psychological Association) Style

Kirkikoglu, B. ., Koc, V. . & (2019) [The study of depression and anxiety symptoms in relation to interpersonal style and early maladaptive schemas]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (3), 147-154. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.15846