E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)

Saniye Göktaş, Burhanettin Işıklı, Muhammed Fatih Önsüz, Çınar Yenilmez, Selma Metintaş.

Abstract
The aim of the study was to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Depression Stigma Scale (DSS), which assesses the level of stigmatization of people with depression. The study is a methodological study conducted with Eskişehir Osmangazi University students. In order to evaluate the test-retest reliability of the scale, the scale was applied to 37 students from the Faculty of Medicine with a two-week interval. In the analyzes, it was seen that the scope validity of the scale was provided. Stigma Scale for Receiving Psychological Help (SSRPH) was used to evaluate the equivalence validity of the DSS. The analyzes were performed with IBM SPSS (Version 15.0) and LISREL (Student Version) programs. Validity and reliability analyzes of the scale were performed. In the Exploratory Factor Analysis, the factor loadings of the scale items were found to be greater than 0.30. In Confirmatory Factor Analysis, the fit indexes of the two-factor structure of the scale were found at acceptable intervals. It was found that the scores of the scale did not change according to age groups and gender. There was a positive correlation between DSS and SSRPH and equivalent criterion validity was found. The Cronbach's alpha values of the DSS were 0.64 in the Personal Stamping sub-dimension, 0.85 in the Perceived Stamping sub-dimension and 0.80 in the whole scale. The scale's test-retest reliability was found in the correlation analysis. As a result, it was seen that DSS was valid and reliable in measuring depression-related stigma.

Key words: Depression, Stigma, Depression Stigma Scale, DSS, Validity and ReliabilityDepresyon Damgalama Ölçeği̇’ni̇n (DDÖ) Türkçe Geçerli̇li̇k ve Güveni̇li̇rli̇ği̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇

Ozet
Araştırmanın amacı, depresyondaki kişileri damgalama düzeyini değerlendiren Depresyon Damgalama Ölçeği’nin (DDÖ) Türkçe dilinde geçerlik güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Ölçeğin test-retest güvenilirliğinin değerlendirilebilmesi için ölçek, Tıp Fakültesi’nden 37 öğrenciye iki hafta arayla uygulandı. Yapılan analizlerde, ölçeğin kapsam geçerliliğinin sağladığı görüldü. DD֒nün eşdeğer ölçüt geçerliliğini değerlendirmek için Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma Ölçeği(PYANSDÖ) kullanıldı. Analizler IBM SPSS (Versiyon 15.0) ve LİSREL(Student Version) programlarıyla yapıldı. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldı. Açımlayıcı Faktör Analizi’nde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.30’dan büyük olduğu bulundu. Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde ölçeğin iki faktörlü yapısının uyum indeksleri kabul edilebilir aralıklarda bulundu. Ölçekten alınan puanların yaşa gruplarına ve cinsiyete göre değişmediği bulundu. DDÖ ve PYANSD֒nün pozitif yönde korelasyon gösterdiği ve eşdeğer ölçüt geçerliliğinin sağlandığı görüldü. DD֒nün Cronbach alfa değerleri Kişisel Damgalama alt boyutunda 0.64, Algılanan Damgalama alt boyutunda 0.85 ve ölçeğin tamamında 0.80 bulundu. Korelasyon analizinde ölçeğin test-retest güvenilirliğini sağladığı görüldü. Sonuç olarak, DD֒nün depresyonla ilgili damgalama düzeyini ölçmede geçerli ve güvenilir olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Damgalama, Depresyon Damgalama Ölçeği, DDÖ, Geçerlilik ve Güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Saniye Göktaş
Articles by Burhanettin Işıklı
Articles by Muhammed Fatih Önsüz
Articles by Çınar Yenilmez
Articles by Selma Metintaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1751
Downloaded: 41


How to Cite this Article
Pubmed Style

Goktas S, Isikli B, Onsuz MF, Yenilmez C, Metintas S. [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. JCBPR. 2020; 9(1): 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093


Web Style

Goktas S, Isikli B, Onsuz MF, Yenilmez C, Metintas S. [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. http://www.jcbpr.org/?mno=17093 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093


AMA (American Medical Association) Style

Goktas S, Isikli B, Onsuz MF, Yenilmez C, Metintas S. [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. JCBPR. 2020; 9(1): 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093Vancouver/ICMJE Style

Goktas S, Isikli B, Onsuz MF, Yenilmez C, Metintas S. [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. JCBPR. (2020), [cited March 28, 2020]; 9(1): 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093Harvard Style

Goktas, S., Isikli, . B., Onsuz, . M. F., Yenilmez, . C. & Metintas, . S. (2020) [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. JCBPR, 9 (1), 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093Turabian Style

Goktas, Saniye, Burhanettin Isikli, Muhammed Fatih Onsuz, Cinar Yenilmez, and Selma Metintas. 2020. [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093Chicago Style

Goktas, Saniye, Burhanettin Isikli, Muhammed Fatih Onsuz, Cinar Yenilmez, and Selma Metintas. "[Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093MLA (The Modern Language Association) Style

Goktas, Saniye, Burhanettin Isikli, Muhammed Fatih Onsuz, Cinar Yenilmez, and Selma Metintas. "[Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 9-15. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093APA (American Psychological Association) Style

Goktas, S., Isikli, . B., Onsuz, . M. F., Yenilmez, . C. & Metintas, . S. (2020) [Evaluation of Turkish Validity and Reliability of The Depression Stigma Scale (DSS)]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 9-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.17093