Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis

Özgün Karaer KARAPIÇAK, Selçuk ASLAN, Çisem UTKU.

Abstract
Objective: Health anxiety is the fear of being or getting seriously sick due to the misinterpretation of physical symptoms. Severe health anxiety is also named as hypochondriasis. Belief of having a disease due to the misinterpretation of physical symptoms is also seen in panic disorder and somatization disorder. The aim of this study is to search the health anxiety in panic disorder, somatization disorder and hypochondriasis and compare it with healthy volunteers.
Method: SCID-I was used to determine psychiatric disorders in patient group. In order to assess the clinical state and disease severity of the patient group; Panic and Agoraphobia Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, Inventory of Depressive Symptomatology were used for patients with panic disorder and Symptom Interpretation Questionnaire, Hamilton Anxiety Rating Scale, Inventory of Depressive Symptomatology were used for patients with somatization disorder and hypochondriasis. Brief Symptom Inventory was used to assess psychopathology in healthy group. In order to evaluate health anxiety of both groups, Health Anxiety Inventory-Short Form was used.
Results: Results of this study support that health anxiety is a significant major component of hypochondriasis. On the other hand, health anxiety seems to be common in panic disorder and somatization disorder. Health anxiety also may be a part of depression or present in healthy people.
Conclusion: Further studies are needed in order to search how to manage health anxiety appropriately and which psychotherapeutic interventions are more effective.

Key words: Health anxiety, panic disorder, hypochondriasisPanik Bozukluğu, Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriaziste Sağlık Kaygısı

Özet
Amaç: Sağlık kaygısı, kişinin bedensel belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığa yakalanmış olduğu ya da yakalanacağı korkusunu taşımasıdır. Şiddetli sağlık kaygısı, hipokondriazis olarak da adlandırılır. Panik bozukluğu ve somatizasyon bozukluğunda da bedensel duyumların yanlış yorumlanması sonucu, bir hastalığı olduğu inancı oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, panik bozukluğu, somatizasyon bozukluğu ve hipokondriaziste görülen sağlık kaygısını araştırmak ve sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmaktır.
Yöntem: Hasta gruplarına, SCID-I uygulanmıştır. Hasta gruplarının, klinik durumlarını ve hastalık şiddetlerini belirlemek amacıyla panik bozukluğu olan hastalara; Panik Agorafobi Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HADÖ), Depresif Belirti Envanteri (DBE), somatizasyon bozukluğu ve hipokondriak hastalara; Belirti Yorumlama Ölçeği, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Depresif Belirti Envanteri uygulanmıştır. Sağlıklı gönüllülerin var olan psikopatolojilerini saptamak için Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Sağlık kaygısını değerlendirmek amacıyla hem hasta gruplarına hem sağlıklı gönüllülere Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) uygulanmıştır.
Bulgular: Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular hipokondriaziste sağlık kaygısı boyutunun çok önemli bir ana element olduğunu desteklemiştir. Öte yandan panik bozukluk ve somatizasyon da sağlık kaygısının sık yaşandığı ruhsal sorunlardır. Sağlık kaygısı bunların yanı sıra sağlıklı kişilerin ve depresyon tablolarının da bir parçası olarak karşımıza çıkabilir.
Sonuç: Gelecek çalışmalarda sağlık kaygısının nasıl daha iyi yönetilebileceği, hangi psikoterapötik müdahalelerin daha
etkili olduğunun incelenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık kaygısı, panik bozukluğu, hipokondriazis


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Özgün Karaer KARAPIÇAK
Articles by Selçuk ASLAN
Articles by Çisem UTKU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4454
Downloaded: 1768
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

KARAPICAK OK, ASLAN S, UTKU C. [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. JCBPR. 2012; 1(1): 43-51. Turkish.


Web Style

KARAPICAK OK, ASLAN S, UTKU C. [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. http://www.jcbpr.org/?mno=18851 [Access: January 19, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

KARAPICAK OK, ASLAN S, UTKU C. [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. JCBPR. 2012; 1(1): 43-51. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

KARAPICAK OK, ASLAN S, UTKU C. [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. JCBPR. (2012), [cited January 19, 2018]; 1(1): 43-51. Turkish.Harvard Style

KARAPICAK, O. K., ASLAN, S. & UTKU, C. (2012) [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. JCBPR, 1 (1), 43-51. Turkish.Turabian Style

KARAPICAK, Ozgun Karaer, Selcuk ASLAN, and Cisem UTKU. 2012. [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 43-51. Turkish.Chicago Style

KARAPICAK, Ozgun Karaer, Selcuk ASLAN, and Cisem UTKU. "[Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 43-51. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

KARAPICAK, Ozgun Karaer, Selcuk ASLAN, and Cisem UTKU. "[Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.1 (2012), 43-51. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

KARAPICAK, O. K., ASLAN, S. & UTKU, C. (2012) [Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (1), 43-51. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.