Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish

Tuncay Oral, Coşkun Arslan.

Abstract
The aim of the study is to adapt Rumination about an Interpersonal Offense Scale (RIO) developed by Wade, Vogel, Liao and Goldman (2008) into Turkish on a group university students. 450 students and 55 English teacher candidates from Pamukkale University participated in the study. The English and Turkish version of the scale were administered to teacher candidates in English language teaching to test the linguistic equivalence of the scale. Significant positive correlation (r=.77) between English and Turkish version scores were found. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form (x2/sd=3,82, p<.001, RMSEA=.096, SRMR=.04, GFI=.97, AGFI=.92, CFI=.98). Corrected item-total correlations ranged .48 to .80. The Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was .88 and test-retest correlation was .76. Calculations for criterion-related validity of RIO were found to be positive related to negative affect; negative related to positive affect and forgiveness significantly. Validity and reliability analysis results for the scale indicate that the scale can be used as a valid and reliable measurement tool.

Key words: Rumination, validity, reliability.Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Özet
Bu çalışmanın amacı Wade, Vogel, Liao ve Goldman (2008) tarafından geliştirilen Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’nin (KHİRÖ) bir grup üniversite öğrencisi üzerinde Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 450 öğrenci ve 55 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğini test etmek için İngilizce öğretmenliği anabilim dalındaki öğretmen adaylarına ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları uygulanmıştır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı ilişki (r=.77) saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapıda olduğunu göstermiştir (x2/sd=3,82, p<.001, RMSEA=.096, SRMR=.04, GFI=.97, AGFI=.92, CFI=.98). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .48 ile .80 arasında değerlere sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 ve test-tekrar test korelasyonu .76 olarak bulunmuştur. KHİR֒nün ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan hesaplamalara göre ölçeğin negatif duygu ile pozitif yönde; pozitif duygu ve affetme ile negatif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ruminasyon, geçerlik, güvenirlik.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Tuncay Oral
Articles by Coşkun Arslan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 695
Downloaded: 291
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Oral T, Arslan C. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. 2017; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374


Web Style

Oral T, Arslan C. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. http://www.jcbpr.org/?mno=268374 [Access: February 23, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374


AMA (American Medical Association) Style

Oral T, Arslan C. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. 2017; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Vancouver/ICMJE Style

Oral T, Arslan C. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR. (2017), [cited February 23, 2018]; 6(3): 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Harvard Style

Oral, T. & Arslan, C. (2017) [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. JCBPR, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Turabian Style

Oral, Tuncay, and Coskun Arslan. 2017. [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374Chicago Style

Oral, Tuncay, and Coskun Arslan. "[Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374MLA (The Modern Language Association) Style

Oral, Tuncay, and Coskun Arslan. "[Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 101-107. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374APA (American Psychological Association) Style

Oral, T. & Arslan, C. (2017) [Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 101-107. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.268374AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.