E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Taha Burak TOPRAK, Tolga ARICAK, Kaasım Fatih YAVUZ.

Abstract
Burnout with its increasing prevalence has become a serious risk for medical students who experience challenging education process. Although many variables that affect burnout have been identified, the detection of interventions can provide an empirical basis for studies to reduce or prevent burnout. In this regard, our study aims to analyze burnout in terms of its correlation among values and psychological flexibility levels. The study was carried out with 81 fifth grade students doing internship in Cerrahpasa Medical Faculty during the fall semester of 2018-2019 academic year. In order to determine the socio-demographic characteristics of the research sample such as gender and age socio-demographic data form was used ,to state the levels of burnout in students Maslach Burnout Inventory Student Form was used, to evaluate the levels of psychological flexibility and rigidity, Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) was used, and Values Scale was used to determine value preferences. Research findings show that psychological rigidity levels significantly predicted emotional exhaustion. It is shown that reduction in efficacy , another subscale of burnout, predicted by placing emphasis on intellectual values and the level of psychological rigidity. However there are low level significant relationship among burnouts subscales of cynicism, intellectual values and social values, it was found that these variables did not have a significant predictive power in regression analysis. In conclusion, our study provides preliminary data that attributing higher importance to intellectual values may reduce the burnout of efficacy, also it has shown that as psychological flexibility levels decrease, emotional burnouts increase where as perception of efficacy is decreases. The findings of the research are discussed with the relevant literature.

Key words: burnout, psychological flexibility, values



Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ozet
Tükenmişlik gün geçtikçe artan yaygınlığı ile birlikte, zorlu bir eğitim sürecinden geçen tıp öğrencileri için de ciddi bir riske dönüşmüştür. Tükenmişliği etkileyen birçok değişken saptanmış olmakla birlikte, müdahale edilebilir olanların saptanması, tükenmişliğin azaltılması ya da önlenmesine yönelik çalışmalar için ampirik bir zemin hazırlayabilir. Bu doğrultuda çalışmamız, tükenmişliği, değerler ve psikolojik esneklik seviyeleri ile ilişkisi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde stajlarını sürdürmekte olan 81 beşinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma örnekleminin cinsiyet, yaş gibi sosyo-demografik özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sosyo-demografik veri formu, öğrencilerdeki tükenmişlik düzeylerini saptama amacıyla Maslach Tükenmişlik Envanteri Öğrenci Formu, psikolojik esneklik ve katılık seviyelerinin değerlendirilmesi için Kabul ve Eylem Formu-II (KEF-II) ve değer tercihlerini belirlemek amacıyla Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, psikolojik katılık düzeylerinin duygusal tükenmişliği anlamlı derecede yordadığını göstermiştir. Tükenmişliğin diğer bir alt boyutu olan düşük yetkinliği ise entelektüel değerlere verilen önemin ve psikolojik katılık seviyelerinin anlamlı derecede yordadığı saptanmıştır. Tükenmişliğin duyarsızlaşma alt boyutu ile entelektüel ve toplumsal değerler alt boyutları arasında düşük düzeyde bir anlamlı ilişki bulunmuş olmakla birlikte, regresyon analizinde bu değişkenlerin anlamlı derecede yordama gücüne sahip olmadıkları saptanmıştır. Sonuç olarak, araştırmamız, entelektüel değerlerle temastaki artışın yetkinlikteki tükenmişliği azaltabileceğine dair ön veriler sunmakta, psikolojik esneklik seviyeleri azaldıkça duygusal tükenmişliğin arttığını, yetkinlik algısının ise azaldığını göstermektedir. Araştırma bulguları ilgili literatür eşliğinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, psikolojik esneklik, değerler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Taha Burak TOPRAK
Articles by Tolga ARICAK
Articles by Kaasım Fatih YAVUZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

TBT, ARICAK T, YAVUZ KF. [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. JCBPR. 2020; 9(1): 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978


Web Style

TBT, ARICAK T, YAVUZ KF. [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. http://www.jcbpr.org/?mno=26978 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978


AMA (American Medical Association) Style

TBT, ARICAK T, YAVUZ KF. [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. JCBPR. 2020; 9(1): 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



Vancouver/ICMJE Style

TBT, ARICAK T, YAVUZ KF. [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. JCBPR. (2020), [cited November 03, 2020]; 9(1): 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



Harvard Style

, T. B. T., ARICAK, . T. & YAVUZ, . K. F. (2020) [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. JCBPR, 9 (1), 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



Turabian Style

, Taha Burak TOPRAK, Tolga ARICAK, and Kaasim Fatih YAVUZ. 2020. [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



Chicago Style

, Taha Burak TOPRAK, Tolga ARICAK, and Kaasim Fatih YAVUZ. "[Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



MLA (The Modern Language Association) Style

, Taha Burak TOPRAK, Tolga ARICAK, and Kaasim Fatih YAVUZ. "[Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 16-27. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978



APA (American Psychological Association) Style

, T. B. T., ARICAK, . T. & YAVUZ, . K. F. (2020) [Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 16-27. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.26978