Journal of Cognitive-Behavioral
Psychotherapy and Research
Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research Open Access


The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.

Levent Sütçigil, Asiye Nur Nihan Yurdakul, M.Hakan Türkçapar.

Abstract
In this study, it is aimed to compare the strengths of people with high and low procrastination tendencies towards discomfort intolerance and to examine the relation between procrastination behavior and discomfort intolerance. The working group constitutes 70 university students who are staying in Istanbul and accepting voluntary participation.
In this research; “The General Procrastination Scale" and "Academic Procrastination Scale", "Resilience Scale", “Discomfort Intolerance Scale” and "Personal Information Form" were used. Findings have been studied with SPSS (Social Sciences Statistical Package for Science) program.
In this study, the relationship between general procrastination, academic procrastination, distress and discomfort intolerance with each others were analyzed. It was found that there was a positive relationship between distress intolerance and academic average, a positive relationship between general delay and academic delay, and an inverse relationship between general delay and academic average. According to the findings, general procrastination, discomfort, and distress were not found. Same way, There is no significant relationship between academic procrastination) and discomfort intolerance and distress.
Key words: procrastination, distress tolerance, discomfort tolerance

Key words: procrastination, distress tolerance, discomfort toleranceÜniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi

Özet
Bu çalışmada, erteleme eğilimi yüksek ve düşük olan kişilerin rahatsızlığa dayanma güçlerinin karşılaştırılması ve erteleme davranışının, rahatsızlığa dayanıksızlıkla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma grubunu, İstanbul ilinde üniversite eğitim gören, gönüllü katılımı kabul eden 70 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma da kullanılan ölçekler; “Genel Erteleme Ölçeği” ve “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Sıkıntıya Dayanma Ölçeği”, “Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” dur. Çalışmadaki bulgular SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) programı kullanılarak elde edilmiştir.
Çalışmada genel erteleme, akademik erteleme, sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanıksızlık düzeylerinin, birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir. Sıkıntıya dayanma ile akademik ortalama arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik erteleme arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik ortalama arasında ters yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel erteleme ile rahatsızlığa ve sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aynı şekilde akademik erteleme ile rahatsızlığa dayanıksızlık ile sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: erteleme, rahatsızlığa dayanıksızlık, sıkıntıya dayanıksızlık

Anahtar Kelimeler: erteleme, rahatsızlığa dayanıksızlık, sıkıntıya dayanıksızlık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Levent Sütçigil
Articles by Asiye Nur Nihan Yurdakul
Articles by M.Hakan Türkçapar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 636
Downloaded: 203
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sutcigil L, Yurdakul ANN, Turkcapar M. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. 2017; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846


Web Style

Sutcigil L, Yurdakul ANN, Turkcapar M. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. http://www.jcbpr.org/?mno=269846 [Access: February 23, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846


AMA (American Medical Association) Style

Sutcigil L, Yurdakul ANN, Turkcapar M. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. 2017; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Vancouver/ICMJE Style

Sutcigil L, Yurdakul ANN, Turkcapar M. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR. (2017), [cited February 23, 2018]; 6(3): 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Harvard Style

Sutcigil, L., Yurdakul, A. N. N. & Turkcapar, M. (2017) [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. JCBPR, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Turabian Style

Sutcigil, Levent, Asiye Nur Nihan Yurdakul, and M.Hakan Turkcapar. 2017. [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846Chicago Style

Sutcigil, Levent, Asiye Nur Nihan Yurdakul, and M.Hakan Turkcapar. "[The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846MLA (The Modern Language Association) Style

Sutcigil, Levent, Asiye Nur Nihan Yurdakul, and M.Hakan Turkcapar. "[The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 123-132. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846APA (American Psychological Association) Style

Sutcigil, L., Yurdakul, A. N. N. & Turkcapar, M. (2017) [The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students.]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 123-132. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.269846AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

ULAKBIM Turkish Medical Database, 

(ULAKBİM Türk Tıp Dizini),

ScopeMed,

Turkish Psychiatry Index (Türk Psikiyatri Dizini),

Google Scholar,

Turkey Citation Index (Türkiye Atıf Dizini),

Turkish Medline (Türk Medline),

Index Copernicus,

DOAJ,

J-GATE,

Ulrich's,

ASOS Index-Akademi 

 

 The articles in Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.