E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy

Kaasım Fatih Yavuz, Hüseyin Şehit Burhan.

Abstract
Abstract
In understanding human complex behaviors, B.F. Skinner's (1966) rule-following and rule-governed behavior approach have made important contributions. Through the ability to formulating rules and rule-following, human beings are able to organize their behaviors quickly and economically without having to experience them by means of direct experience, ie without the need for operant conditioning processes, and they can choose how they can act in a functional way if they have not met before. Again, with rule-folloving, people can plan their actions not according to their actual context, but based on long-term goals and abstract purposes. However, dominance of rule-following and the governance of rules over behavior become stronger than other stimuli, may lead to inappropriate and disruptive responses. In this review, the general framework of rule-tracking and rule-governed behaviors will be given in terms of contextual-behavioral approach and relational frame theory. Then the rule-behavior relationship will be mentioned, the types rule-governed behaviors which defined as pliance, tracking and augmenting, and clinical problems related to them will be discussed in detail. Finally, the relationship of cognitive-behavioral psychotherapy approaches with rule-governed behaviors will be discussed.

Key words: Rule-following, Rule-governed behavior, pliance, tracking, augmenting, contextual-behavioral science, relational frame theory, cognitive-behavioral therapy, acceptance and commitment therapyKural-Güdümlü Davranış: Psikopatoloji ve Psikoterapilerde Temel Bir Süreç

Ozet
Özet
İnsan kompleks davranışlarının anlaşılmasında, B.F. Skinner’ın (1966) öne sürdüğü kural-takibi ve kural güdümlü davranış yaklaşımının önemli katkıları olmuştur. Kurallar tanımlayabilme ve bu kuralları takip edebilme becerileri sayesinde insanlar, doğrudan tecrübe ederek öğrenmeye yani edimsel koşullanma süreçlerine ihtiyaç duymadan hızlı ve ekonomik bir şekilde davranışlarını düzenleyebilmekte ve daha önce karşılaşmadıkları durumlarda nasıl işlevsel bir şekilde eyleme geçebileceklerini seçebilmektedirler. Yine kural-takibi sayesinde insanlar, içinde bulundukları bağlama göre değil, uzun vadeli hedef ve amaçlarına göre eylemlerini planlayabilirler. Bununla birlikte kural-takibinin baskın hale gelmesi ve davranışın üzerinde kuralların diğer uyaranlardan daha belirgin bir biçimde etkide bulunmaya başlaması, uygunsuz ve işlev bozucu yanıtların sergilenmesine yol açabilir. Bu derlemede bağlamsal-davranışçı yaklaşım ve ilişkisel çerçeve teorisi açısından kural-takibinin ve kural güdümlü davranışların genel çerçevesi verilecektir. Daha sonra ise kural davranış ilişkisine değinilecek, itaat, izlek ve güçlendirme olarak tanımlanan kural-güdümlü davranış tiplerine ve klinik alanda ilişkili oldukları sorunlara ayrıntılı olarak değinilecektir. Son olarak ise bilişsel-davranışçı psikoterapi yaklaşımlarının kural-güdümlü davranışlar ile ilişkisi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kural-takibi, Kural-güdümlü davranış, itaat, izlek, güçlendirme, bağlamsal davranışçı bilimler, ilişkisel çerçeve teorisi, bilişsel-davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kaasım Fatih Yavuz
Articles by Hüseyin Şehit Burhan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1141
Downloaded: 53


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yavuz KF, Burhan HS, . [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. JCBPR. 2020; 9(1): 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688


Web Style

Yavuz KF, Burhan HS, . [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. http://www.jcbpr.org/?mno=45688 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688


AMA (American Medical Association) Style

Yavuz KF, Burhan HS, . [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. JCBPR. 2020; 9(1): 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688Vancouver/ICMJE Style

Yavuz KF, Burhan HS, . [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. JCBPR. (2020), [cited March 28, 2020]; 9(1): 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688Harvard Style

Yavuz, K. F., Burhan, H. S. & (2020) [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. JCBPR, 9 (1), 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688Turabian Style

Yavuz, Kaasim Fatih, Huseyin Sehit Burhan, and . 2020. [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688Chicago Style

Yavuz, Kaasim Fatih, Huseyin Sehit Burhan, and . "[Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9 (2020), 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688MLA (The Modern Language Association) Style

Yavuz, Kaasim Fatih, Huseyin Sehit Burhan, and . "[Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 9.1 (2020), 57-66. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688APA (American Psychological Association) Style

Yavuz, K. F., Burhan, H. S. & (2020) [Rule-Governed Behavior: A Basic Process for Psychopathology and Psychotherapy ]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 9 (1), 57-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.45688