E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome

Yasemin Özgür, Nurhan Sayaca, Seydahmet Akın, Şevki Konür, Özcan Keskin.

Abstract
Introduction: The relationship between irritable bowel syndrome (IBS) and stress, depression and anxiety; negative effects on quality of life have been shown in studies so far. In this study, we aimed to investigate cognitive personality disorders through schema model.

Methods: Our study was planed as a case-control study in patients with IBS who were admitted to the internal medicine outpatient clinic of our hospital. All participants completed the Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF3), Beck Depression Inventory (BDI), and Beck Anxiety Inventory (BAI).

Results: Case-control study including patients with IBS and 50 healthy individuals without any chronic disease. According to the Young schema model, IBS patients had higher pessimism, dependence / nesting and insecurity / social isolation schemas than control group.
. In addition, IBS patients were more depressive than the control group (12% to 2%; p <0.001); more anxious (84% to 28%; p <0.001). In the control group, all sub-dimensions of the schema had a slight, moderate and strong correlation with each other; In IBS patients there was no correlation between punishment and emotional deprivation, failure and high standards; and there was no correlation between high standards and insecurity, imperfection and vulnerability to threats.
Discussion:. With this study, cognitive awareness was increased in IBS patients and it is thought that psychotherapies to be carried out through cognitive personality schema orientations will increase the way individuals perceive life and therefore their quality of life. At this point, it is envisaged that the somatic symptoms of satisfied individuals will be reduced, and thus it will be easier for them to adapt to their diseases.

Key words: irritable bowel syndrome; cognitive behavioral therapy; early maladaptive schemas; young schema questionnaire; depression; anxietyİrritabl barsak sendromlu hastalarda erken dönem uyumsuz şemalar ile bilişsel bozuklukların analizi

Ozet
Giriş/amaç: Psikiyatri ile yakın ilişkili bir hastalık olan irritabl barsak sendromunun (İBS) stres, depresyon ve anksiyete ile ilişkileri; yaşam kalitesine olumsuz etkileri şu ana kadar yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada ise İBS’li hastalarda bilişsel kişilik bozukluklarının şema modeli üzerinden araştırılması hedeflenmiştir
Yöntem/gereçler: Çalışmamız vaka-kontrol çalışması olup hastanemiz iç hastalıkları polikliniğine başvuran İBS’li hastalar üzerinde planlanmıştır. Tüm katılımcılar tarafından young şema ölçeği-kısa formu (YŞÖ-KF), beck depresyon ölçeği (BDÖ) ve beck anksiyete ölçeği (BAÖ) doldurulmuştur.
Bulgular: İBS tanısı almış 50 katılımcı hasta grubu olarak; herhangi kronik bir hastalığı olmayan 50 sağlıklı katılımcı da kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Young şema modeline göre İBS’li hastaların kontrol grubuna göre karamsarlık, bağımlılık / iç içe geçme ve güvensizlik / sosyal izolasyon şemalarındaki bozulmaların daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca İBS’li hastalar kontrol grubuna göre daha depresif (%12’ye %2; p<0.001); daha anksiyöz (%84’e %28; p<0.001) olarak tespit edildi. Kontrol grubunda şemanın tüm alt boyutlarının birbirleriyle hafif, orta ve güçlü düzeyde korelasyonu var iken; IBS’li hastalarda cezalandırılma ile duygusal yoksunluk, başarısızlık ve yüksek standartlar arasında; yüksek standartlar ile de güvensizlik, kusurluluk ve tehditlere dayanıksızlık arasında korelasyon olmadığı tespit edildi.
Tartışma: Bu çalışma ile İBS hastalarında bilişsel farkındalık arttırılmış olup, bilişsel kişilik şema yönelimleri üzerinden yapılacak psikoterapilerin, bireylerin yaşamı algılama biçimini ve dolayısıyla yaşam kalitesini de arttıracağı düşünülmektedir. Bu noktada doyum sağlamış bireylerin somatik semptomları hissedişlerinin de azalacağı; böylelikle hastalıklarına uyumlarının da daha kolay olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: irritabl barsak sendromu; bilişsel davranışçı terapi; young şema modeli, erken dönem uyumsuz şemalar; depresyon; anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yasemin Özgür
Articles by Nurhan Sayaca
Articles by Seydahmet Akın
Articles by Şevki Konür
Articles by Özcan Keskin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 999
Downloaded: 41


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozgur Y, Sayaca N, Akin S, Konur S, Keskin O, . [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203


Web Style

Ozgur Y, Sayaca N, Akin S, Konur S, Keskin O, . [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. http://www.jcbpr.org/?mno=59203 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203


AMA (American Medical Association) Style

Ozgur Y, Sayaca N, Akin S, Konur S, Keskin O, . [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203Vancouver/ICMJE Style

Ozgur Y, Sayaca N, Akin S, Konur S, Keskin O, . [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203Harvard Style

Ozgur, Y., Sayaca, N., Akin, S., Konur, S., Keskin, O. & (0) [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203Turabian Style

Ozgur, Yasemin, Nurhan Sayaca, Seydahmet Akin, Sevki Konur, Ozcan Keskin, and . 0. [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203Chicago Style

Ozgur, Yasemin, Nurhan Sayaca, Seydahmet Akin, Sevki Konur, Ozcan Keskin, and . "[Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203MLA (The Modern Language Association) Style

Ozgur, Yasemin, Nurhan Sayaca, Seydahmet Akin, Sevki Konur, Ozcan Keskin, and . "[Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203APA (American Psychological Association) Style

Ozgur, Y., Sayaca, N., Akin, S., Konur, S., Keskin, O. & (0) [Analysis of cognitive disorders with early maladaptive schemas in irritable bowel syndrome]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.59203