E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish

Şadiye Akkurt, Gizem Köse, Aslıhan Dönmez.

Abstract
We aimed to evaluate psychometric features, factor structure and internal consistency of the Turkish version of Food Craving Questionnaire-Trait Scale and to determine its validity. The study was completed with 302 individuals. Sample group includes students-teachers who are at 18-65 age range, have different occupational groups and generally serve at Ministry of National Education and of school administrations. The questionnaires used comprise form of demographical data, food craving scale (including 39 articles) and eating attitudes test (including 40 articles). 39 articles and 9 sub-dimensions of Food Craving Scale were studied by confirmatory factor analysis and it was determined that factor loads and error variances of all articles are proper but fit indexes are not at allowable levels. Reliability and validity studies of Food Craving Scale were carried out using confirmatory factor analysis AMOS 22.0 program and total item correlation, Cronbach Alpha and equivalent (parallel) form reliability tests were carried out using SPSS 15.0 program. Two unpaired sample t tests and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in comparison by variables. Significance level was determined as0, 05 (p<0, 05) in the analyses. Confirmatory factor analysis has confirmed factor structures of Food Craving Questionnaire-Trait. The results obtained from criterion total point and sub-dimension points showed internal consistency and thus reliability has been confirmed (α= 0.96). Turkish version of Food Craving Questionnaire-Trait has an agreeable structure and validity.

Key words: Food Craving, Obesity, Nutrition, Emotional Hunger, Eating Addiction, Eating Disorders.Yeme Arzusu Ölçeği̇’ni̇ Türkçeye Uyarlama Çalişmasi

Ozet
Food Craving Questionnaire- Trait Ölçeğinin Türkçe versiyonunu, psikometrik özelliklerini, faktör yapısını ve ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek ve geçerliliğini belirlemektir. Araştırma önce 355 kişiyle başlanmış fakat kullanılan ilaçlar dışlanarak katılımcı sayısı 302 kişi ile tamamlanmıştır. Örneklem grubu 18-65 yaş aralığında farklı meslek gruplarına sahip çoğunlukla Milli Eğitimde görevli olan öğrenci- öğretmen ve okul idaresinden oluşmaktadır.Uygulanan anket formları; demografik veri formu, yeme arzusu ölçeği (39 madde), yeme tutum testi (40 madde) den oluşmaktadır. Yeme Arzusu Ölçeğinin 39 madde 9 alt boyutu doğrulayıcı faktör analizinde çalışılmıştır ve tüm maddelerin faktör yüklerinin ve hata varyanslarının uygun olduğu ancak uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeylerde olmadığı tespit edilmiştir. Yeme Arzusu Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı faktör analizi AMOS 22.0 programı; madde toplam korelasyonu, Cronbach Alpha ve eşdeğer (paralel) form güvenirliği testleri SPSS 15.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Değişkenlere göre karşılaştırmada bağımsız iki örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 (p<0,05) olarak belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, Food Craving Questionnaire- Trait’in faktör yapılarını doğrulamıştır. Ölçüt toplam puanı ve alt boyut puanlarından elde edilen sonuçlar iç tutarlılık göstererek güvenilirliği doğrulamıştır (α= 0.96). Food Craving Questionnaire- Trait’in Türkçe versiyonu iyi bir yapıya ve geçerliliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yeme Arzusu, Obezite, Beslenme, Duygusal Açlık, Yeme Bağımlılığı, Yeme Bozuklukları.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Şadiye Akkurt
Articles by Gizem Köse
Articles by Aslıhan Dönmez
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Akkurt S, Kose G, Donmez A. [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. JCBPR. 2019; 8(2): 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875


Web Style

Akkurt S, Kose G, Donmez A. [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. http://www.jcbpr.org/?mno=7875 [Access: November 03, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875


AMA (American Medical Association) Style

Akkurt S, Kose G, Donmez A. [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. JCBPR. 2019; 8(2): 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875Vancouver/ICMJE Style

Akkurt S, Kose G, Donmez A. [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. JCBPR. (2019), [cited November 03, 2020]; 8(2): 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875Harvard Style

Akkurt, S., Kose, . G. & Donmez, . A. (2019) [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. JCBPR, 8 (2), 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875Turabian Style

Akkurt, Sadiye, Gizem Kose, and Aslihan Donmez. 2019. [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875Chicago Style

Akkurt, Sadiye, Gizem Kose, and Aslihan Donmez. "[Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875MLA (The Modern Language Association) Style

Akkurt, Sadiye, Gizem Kose, and Aslihan Donmez. "[Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.2 (2019), 69-80. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875APA (American Psychological Association) Style

Akkurt, S., Kose, . G. & Donmez, . A. (2019) [Adaptation Of The Food Craving Questionnaire-Trait Into Turkish]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (2), 69-80. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.7875