Examining the Relationship Between Positive Schema Levels and Rumination and Emotion Regulation Skills in Emerging Adulthood
1Bayburt University, Vocational School of Health Services, Department of Child Care and Youth Services, Bayburt, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 97-110 DOI: 10.5455/JCBPR.101079
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between the positive schema, emotion regulation and rumination levels of emerging adults. Personal information form, positive schema scale, emotion regulation scale and rumination response scale were used to collect data in the study. The study was carried out with emerging adults who continued their education and graduated from different state universities in the 2020–2021 academic year. Participants consisted of 270 people, 210 (77.8%) women and 60 (22.2) men. The average age of the participants is 21.19. In the data analysis of the study, correlation analysis, simple and multiple regression analysis and t-test were used by using IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 23.0 package program. According to the results of the research, there is a low level negative significant relationship between the positive schema total scores of the emerging adults and the sub-dimensions of rumination and obsessive thinking; It is seen that there is a moderately positive and significant relationship between positive schema total scores and reevaluation, one of the sub-dimensions of emotion regulation. Self-efficacy, achievement, optimism and worthiness levels from positive schema and positive schema sub-dimensions of emerging adults explain 32% of reappraisal from emotion regulation sub-dimensions, and trust levels from positive schema sub-dimensions explain 5% of suppression levels from emotion regulation sub-dimensions. Suggestions were made based on the results of the study.


Beliren Yetişkinlerin Pozitif Şema Düzeylerinin Ruminasyon ve Duygu Düzenleme Becerileri ile İlişkisinin İncelenmesi
1Bayburt Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Bayburt, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 97-110 DOI: 10.5455/JCBPR.101079

Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlerin pozitif şema, duygu düzenleme ve ruminasyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu, pozitif şema ölçeği, duygu düzenleme ölçeği ve ruminasyon yanıt ölçeği kullanılmıştır. Çalışma 2020–2021 eğitim öğretim yılında farklı devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden ve mezun olan beliren yetişkinler ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 210’u (%77,8) kadın, 60’ı (22,2) erkek olmak üzere 270 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları 21,19’dur. Çalışmanın veri analizinde IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 23.0 paket programı kullanılarak korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre beliren yetişkinlerin pozitif şema toplam puanları ile ruminasyon alt boyutlarından derinlemesine düşünme ve saplantılı düşünme arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu; pozitif şema toplam puanları ile duygu düzenleme alt boyutlarından yeniden değerlendirme arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Beliren yetişkinlerin pozitif şema ve pozitif şema alt boyutlarından öz-yetkinlik, başarı, iyimserlik ve değerlilik düzeyleri, duygu düzenleme alt boyutlarından yeniden değerlendirmenin %32’sini, pozitif şema alt boyutlarından güven düzeylerinin ise duygu düzenleme alt boyutlarından olan bastırma düzeylerinin %5’ini açıkladığı belirtilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak önerilerde bulunulmuştur.