Investigation of the Effects of Relaxation and Respiratory Exercises on Anxiety in Thyroid Biopsy Patients
1Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Fatih, Turkey.
2Haydarpasa Sultan Abdulhamit Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Uskudar, Turkey.
3Sultanbeyli State Hospital, Department of Psychiatry, Sultanbeyli, Istanbul, Turkey.
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 111-118 DOI: 10.5455/JCBPR.27752
Full Text PDF

Abstract

It is known that high stress levels increase the risk of complications in invasive procedures. The aim of this study is to investigate the effect of the relaxation and respiratory exercise on the anxiety state specific to the thyroid biopsy procedure in patients. A hundred randomly selected thyroid biopsy patients from 200 patients watched the Relaxation and Respiratory Exercise video (Group 1) and did the instructions, and the rest 100 patients were control group (group 2) who did not watch it. The State-Trait Anxiety Inventory state scale (STAI-I) and trait anxiety scale (STAI-II) were administered to all patients before the procedure. Group 1 watched the video just before the biopsy procedure. After the biopsy procedure, all the 200 patients rested for 15 minutes, and the STAI– I scale was filled again. When the STAI-II and pre-biopsy STAI-I questionnaire results of the patients were compared between two groups; study group (Group 1): Patients who were selected to watch the video, control group (Group 2): Patients who were not watching the video), no statistically significant difference was found (p>0, 005). When the anxiety levels in the first STAI-I performed before the biopsy and the STAI-I tests performed after the procedure were compared, a statistically significant decrease was found in the anxiety levels of the SG (p<0, 001). Anxiety levels of female patients were statistically significantly higher than male patients. Although thyroid biopsy is a minimally invasive procedure, it may cause anxiety in patients. Watching the video before the procedure resulted in a decrease in the anxiety levels of the patients.


Tiroid Biyopsi Hastalarında Gevşeme ve Nefes Egzersizlerinin Anksiyete Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Fatih, Türkiye.
2Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Üsküdar, Türkiye.
3Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Sultanbeyli, İstanbul, Türkiye.
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 111-118 DOI: 10.5455/JCBPR.27752

Yüksek stres düzeylerinin invaziv işlemlerde komplikasyon riskini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı hastalarda gevşeme ve nefes egzersizlerinin tiroid biyopsisi işlemine özgü anksiyete durumuna etkisini araştırmaktır. İki yüz hastadan rastgele seçilen 100 tiroid biyopsisi hastası Gevşeme ve Nefes Egzersizi videosunu izleyip talimatları yaptı, geri kalan 100 hasta videoları izlemeyen kontrol grubuna alındı. Tüm hastalara işlem öncesi Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri (DSAE) durumsal anksiyete ölçeği (DSAE-I) ve sürekli anksiyete ölçeği (DSAE-II) uygulandı. Grup 1 biyopsi işleminden hemen önce videoyu izledi. Biyopsi işleminden sonra 200 hastanın tamamı 15 dakika dinlendirildi ve DSAE-I skalası tekrar dolduruldu. Hastaların DSAE-II ve biyopsi öncesi DSAE-I anket sonuçları iki grup arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,005). Biyopsi öncesi yapılan ilk DSAE-I ile işlem sonrası yapılan DSAE-I testlerindeki kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında, video izletilen grubun kaygı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulundu (p<0,001). Kadın hastaların kaygı düzeyleri erkek hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Tiroid biyopsisi minimal invaziv bir işlem olmasına rağmen hastalarda anksiyeteye neden olabilir. İşlem öncesi videonun izlenmesi hastaların anksiyete düzeylerinde azalma sağlayabilir.