The Experimental Effects of Acute Exercise on Reducing the Amount of Re-Learning Needed to Enhance Memory Recall
1Exercise & Memory Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi University, MS 38677, USA
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 140-146 DOI: 10.5455/JCBPR.5542
Full Text PDF

Abstract

Emerging research suggests that acute exercise may subserve episodic memory function, including both short- and long-term memory. What has yet to be investigated in the literature is whether acute exercise can increase “savings”, that is, reduce the amount of re-learning needed to enhance recall, which was the purpose of this experiment. Participant were randomized into an experimental exercise group (15-minute moderate-intensity exercise) or a time-matched control group. The Open-Trial Selective Reminding Test (OT-SRT) was used to assess memory function, which was assessed at baseline and 4-hours later. The exercise group (vs. the control group) had slightly more favorable values. For the exercise and control groups, respectively, the number of words recalled after the first exposure to the word list (outcome 1) was 6.10 (1.6) and 5.95 (1.0). In these respective groups, it took the exercise group slightly fewer trials (outcome 2) to retrieve to criterion (5.95 (1.5) vs. 6.35 (1.8)). After the 20-minute delay (outcome 3), the exercise group recalled slightly more words (12.4 (1.6) vs. 12.15 (2.0)). Similarly, after the 4-hour delay (outcome 4), the exercise group recalled slightly more words (11.55 (2.4) vs. 11.25 (2.4). Lastly, for this 4-hour delayed assessment, it took the exercise group slightly fewer trials (outcome 5) to retrieve to criterion (3.00 (0.9) vs. 3.05 (0.7)). However, for the 2 (group) x 5 (outcomes) RM-ANOVA, there was no significant main effect for group (F=0.07, P=.79, η2p=.002) or group by time interaction (F=.25, P=.90, η2p=.007). In conclusion, acute exercise was not associated with better memory function or increased savings. Future work on this novel paradigm is warranted.


Akut Egzersizin Bellek Geri Çağrısını Geliştirmek İçin Gerekli Yeniden Öğrenme Miktarının Azaltılması Üzerine Deneysel Etkileri
1Egzersiz ve Hafıza Laboratuvarı, Sağlık, Egzersiz Bilimi ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Mississippi Üniversitesi, MS 38677, ABD
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 140-146 DOI: 10.5455/JCBPR.5542

Giderek artan miktarda araştırma, akut egzersizin hem kısa hem de uzun süreli bellek dahil olmak üzere epizodik bellek işlevine hizmet ettiğini göstermektedir. Literatürde henüz araştırılmamış olan, akut egzersizin “kaydedilenleri” arttırıp arttırmayacağı, yani bu deneyin amacı olan hatırlamayı geliştirmek için gereken yeniden öğrenme miktarını azaltıp azaltmadığıdır. Katılımcılar, egzersiz grubuna (15 dakikalık orta şiddette egzersiz) ve zaman uyumlu bir kontrol grubuna rastgele dağıltılmıştır. Açık Deneme Seçici Hatırlatma Testi (OT-SRT), başlangıçta ve 4 saat sonra değerlendirilen bellek fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılmıştır. Egzersiz grubu (kontrol grubuna göre) biraz daha iyi değerlere sahipti. Egzersiz ve kontrol grupları için sırasıyla kelime listesine ilk maruz kaldıktan sonra hatırlanan kelime sayısı (sonuç 1) 6.10 (1.6) ve 5.95 (1.0) idi. Bu ilgili gruplarda, egzersiz grubuna kriterlere (5.95 (1.5) ve 6.35 (1.8)) ulaşmak için biraz daha az deneme (sonuç 2) uygulandı. 20 dakikalık gecikmeden sonra (sonuç 3), egzersiz grubu biraz daha fazla kelime hatırladı (12.4 (1.6) ve 12.15 (2.0)). Benzer şekilde, 4 saatlik bir gecikmeden sonra (sonuç 4), egzersiz grubu biraz daha fazla kelime hatırladı (11.55 (2.4) ve 11.25 (2.4). Son olarak, bu 4 saatlik gecikmeli değerlendirme için egzersiz grubu biraz daha az deneme aldı. (sonuç 5) kritere (3.00 (0.9) vs. 3.05 (0.7) karşılık) Ancak, 2 (grup) x 5 (sonuçlar) RM-ANOVA için zaman etkileşimi ile grup (F = 0.07, P = .79, η2p = .002) veya grup için önemli bir ana etkiye sahip değildi. (F = .25, P = .90, η2p = .007). Sonuç olarak, akut egzersiz daha iyi bellek fonksiyonu veya artan kayıt ile ilişkili değildi. Bu yeni paradigma üzerine gelecekteki çalışmalar önerilmektedir.