The Mediator Role of Rumination about an Interpersonal Offense in the Borderline Personality Features and Depression
1Istanbul Aydin University, Faculty of Science and Literature, Istanbul, Turkey
2Istanbul Aydin University, Graduate Education Institute, İstanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 119-127 DOI: 10.5455/JCBPR.111103
Full Text PDF

Abstract

The purpose of this study is to investigate the role of rumination about an interpersonal offense (RIO) in mediating borderline personality features and depression. The sample for this study was determined by random sampling, and the participants were 419 people, 218 women (52%) and 201 men (48%), aged 18–35, residing in Istanbul in 2022 and who willingly participated in the research. The participants were administered the Sociodemographic data form, the Borderline Personality Questionnaire (BPQ), the Zung Depression Scale (ZDS), and the Rumination about an Interpersonal Offense Scale (RIOS), and the data obtained in the study were analyzed using IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program version 25.0. Pearson correlation analysis, the independent group t-tests, ANOVA, and PROCESS 3.5 were used. The confidence interval referenced in the whole study was 95%, and the p value was 0.05. The study’s findings suggest that RIO mediates the relationship between depressive symptoms and borderline personality characteristics. RIO, borderline personality features (r=0.525, p<0.01), and depression (r=0.524, p<0.01) were revealed to be positively and significantly correlated. It has been claimed that people with borderline personality characteristics may use rumination as a maladaptive coping method in their interpersonal relationships. It has been determined that individuals with borderline personality features may have other-oriented ruminative tendencies, and RIO can be described as a cognitive vulnerability in borderline personality disorder (BPD). It is advised to reduce RIO and utilize cognitive strategies to replace borderline patients’ dysfunctional beliefs about themselves, others, and the world with functional beliefs for the treatment of BPD and its accompanying depressive symptoms.


Borderline Kişilik Özellikleri ve Depresyonda Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyonun Aracı Rolü
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 119-127 DOI: 10.5455/JCBPR.111103

Bu araştırmanın amacı, borderline kişilik özellikleri ve depresyonda kişilerarası hataya ilişkin ruminasyonun aracı rolünün incelenmesidir. Bu çalışmanın örneklemi tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş olup, katılımcılar 2022 yılında İstanbul’da yaşayan 18–35 yaşları arasında araştırmaya gönüllü olarak katılan 218 kadın (%52) ve 201 erkek (%48) olmak üzere 419 kişidir. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Borderline Kişilik Ölçeği (BKÖ), Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği (KHİRÖ) ve Zung Depresyon Ölçeği (ZDÖ) uygulanmıştır ve araştırmada toplanılan verilerin istatiksel analiz işlemleri için IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) sürüm 25.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon analizi, gruplar arası Bağımsız Gruplar t-testi, ANOVA ve PROCESS 3.5 kullanılmıştır. Tüm çalışma kapsamında referans alınan güven aralığı %95, p değeri 0,05’tir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda, KHİR’nin borderline kişilik özellikleri ve depresyonda aracı bir rolü olduğu ve KHİR’nin borderline kişilik özellikleri (r=0,525, p<0,01) ve depresyonla (r=0,524, p<0,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Borderline kişilik özellikleri gösteren kişilerin, kişilerarası ilişkilerinde, olumsuz duygu ve düşünceler ile başa çıkmak için uyumsuz bir strateji olarak ruminasyonu kullanabileceği ve KHİR’nin borderline kişilik bozukluğunda bilişsel kırılganlık olarak nitelendirilebileceği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda borderline kişilik bozukluğu ve eşlik eden depresif belirtilerin tedavisinde, KHİR’nin azaltılmasının dikkate alınması gerekmektedir. Tedavi sürecinde borderline hastaların kendisine, ötekine ve dünyaya dair işlevsel olmayan inançlarının işlevsel olan inançlarla değiştirilmesi adına bilişsel tekniklerin kullanılması önerilmektedir.