The Validity and Reliability of the Turkish version of “Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ)”
1Erenköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2018; 7(1): 1-6 DOI: 10.5455/JCBPR.270028
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The Knowledge About Schizophrenia Questionnaire (KASQ), was developed to assess patients’ knowledge about their illness and its management. The present study aimed to examine the validity and reliability of the Turkish version of KASQ. Internal consistency of KASQ was evaluated with the measurement of KR-20. Stability was evaluated with the test-retest results. Item-to-total correlation and item difficulty were used for further evaluation. Validity and sensitivity was evaluated by comparison of pre and post measurement of KASQ scores of a group of patients enrolled into a psychoeducation program with the control group. KR-20 was calculated as 0.801. Stability was evaluated with test-retest results. A statistically significant correlation was shown as a result of test-retest evaluations (correlation coefficient: 0.775 p: 0.000). In item analysis, item difficulty level of the test was found to be intermediate (mean 0.58). KASQ can be used as a convenient tool in our country to evaluate the effect of psychoeducational programs on increasing knowledge about the disorder in the patients who were diagnosed with schizophrenia.


Şizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
1Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2018; 7(1): 1-6 DOI: 10.5455/JCBPR.270028

Şizofreni Hakkında Bilgi Düzeyi Ölçeği (ŞBDÖ), hastaların şizofreni hastalığı ve hastalık yönetimi hakkındaki bilgilerini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bu araştırmada ŞBDÖ’nün Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Bir bilgi değerlendirme testi olan ŞBDÖ’nün güvenilirliği değerlendirirken, iç tutarlılık için Kruder Richardson 20 (KR-20) ölçümüne bakılmıştır. Kararlılık için test - yeniden test sonuçları değerlendirilmiştir. Madde analizi yapılmış, madde güçlük ve ayırt edicilik dereceleri çalışılmıştır. ŞBDÖ ölçümlerinin planlanan psikoeğitim girişimlerinin etkisini ölçmede etkililiği ve duyarlılığı, psikoeğitim alan ve almayan gruplarda psikoeğitim öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin karşılaştırılması yolu ile değerlendirilmiştir. Altmış iki hastanın verisinin dahil edildiği değerlendirmelerde envanterin iç tutarlılık oranı KR-20 değeri 0,801 olarak tespit edilmiştir. Testin kararlılığını ölçmek için gerçekleştirilen test - yeniden test değerlendirmelerinde ise ŞBDÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (korelasyon katsayısı: 0,775 p: 0,000). Yapılan madde analizinde, madde güçlük dereceleri değerlendirildiğinde testin ortalama güçlük derecesinin 0,58 ile orta derecede olduğu görülmüştür. ŞBDÖ, ülkemizde şizofreni tanısı almış hasta grubunda, giderek yaygınlaşan psikoeğitim programlarının bilgi artışı üzerine etkisini değerlendirmek için uygun bir araç olarak kullanılabilir.