The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas
1Necmettin Erbakan University, Department of Guidance and Psychological Counselling, Konya
2Necmettin Erbakan University, Department of Psychiatry, Konya
3Necmettin Erbakan University, Aileve Youth Application and Research Centre, Konya
4Necmettin Erbakan University, Department of Guidance and Psychological Counselling, Konya
J Cogn Behav Psychother Res 2018; 7(1): 7-13 DOI: 10.5455/JCBPR.270828
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to determine whether individuals’ early maladaptive schemas will indicate their happiness levels or not and to find out which early maladaptive schemas will pose a handicap for individuals’ happiness. Relational screening model was used in the study. The study group consisted of the 253 university students; 198 (78.3%) females and 55 (21.7%) males. “The Qxford
Happiness Questionnaire Short Form”, developed by Hills and Argyle (2002) and adapted into Turkish by Doğan and Çötok (2011), and “Young Schema Scale-Short Form 3”, developed by Young (1994) and adapted into Turkish by Soygüt, Karaosmanoğlu, and Çakir (2009) were used in the study. According to the results obtained from the study, it was found out that there is a coherent association aspect between happiness and Vulnerability to Harm & Illness, Pessimism/Negativity, Failure, Social Isolation, Emotional Inhibition, Approval-Seeking and Insufficient Self-Control in terms of negative. Moreover, university students’ Pessimism/Negativity and Failure schemas were found to be the predictors of their happiness levels. Families, teachers and mental health workers should work together to resolve the Pessimism/Negativity and Failure early maladaptive schemas of the university students. As for preventive measures, the education system must be reviewed.


Mutluluğun Önündeki Engel: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Konya
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2018; 7(1): 7-13 DOI: 10.5455/JCBPR.270828

Bu araştırmada, bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının mutluluk düzeylerini yordayıp yordamadığı ve hangi erken dönem uyumsuz şemaların mutluluğun önünde engel olabileceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 198’ü (%78,3) kız, 55’si erkek (%21,7) olmak üzere toplamda 253 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Hills ve Argyle, (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ile Young (1994) tarafından geliştirilen Türkçe geçerlik ve güvenirliği Soygüt, Karaosmanoğlu ve Çakır (2009) tarafından yapılan Young Şema Ölçeği-Kısa Form 3 kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, mutluluk ile tehditler karşısında, dayanıksızlık, karamsarlık, başarısızlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, onay arayıcılık ve yetersiz özdenetim erken dönem uyumsuz şemaları arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin
karamsarlık ve başarısızlık erken dönem uyumsuz şemalarının ise mutluluk düzeylerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın katılımcıları olan genç öğrencilerin karamsarlık ve başarısızlık erken dönem uyumsuz şemalarının giderilmesi için aileler, öğretmenler ve ruh sağlığı çalışanları birlikte çalışmalı, koruyucu tedbirler anlamında ise eğitim sistemlerinin gözden geçirilmesinin
gerektiği düşünülmektedir.