Leukocyte Telomere Length and Cognitive Function in Older Adults
1Physical Activity Epidemiology Laboratory, JacksonHeart Study Vanguard Centre in Oxford
2University of Mississippi, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management Exercise Psychology Laboratory
J Cogn Behav Psychother Res 2018; 7(1): 14-18 DOI: 10.5455/JCBPR.273242
Full Text PDF

Abstract

We evaluated the specific association between leukocyte telomere length (LTL) and cognitive function among a national sample of the broader U. S. older adult population. Data from the 1999–2002 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) were used to identify 1722 adults, between 60–85 years, with complete data on selected study variables. DNA was extracted from
whole blood via the LTL assay, which is administered using quantitative polymerase chain reaction to measure telomere length relative to standard reference DNA (T/S ratio). Average telomere length was recorded with two to three assays performed to control for individual variability. The DSST (Digit Symbol Substitution Test) was used to assess participant executive cognitive functioning tasks of pairing and free recall. Individuals were excluded if they had been diagnosed with coronary artery disease, congestive heart failure, heart attack, or stroke at the baseline assessment. LTL was associated
with higher cognitive performance, independent of gender, race-ethnicity, physical activity status, body mass index, and other covariates. In this sample, there was a strong association between LTL and cognition; for every 1 T/S ratio increase in LTL, there was a corresponding 9.9-unit increase
in the DSST (β = 9.9; 95% CI: 5.6–14.2; p<0.001). However, this association was completely mediated by age, as after adding age into this model, LTL was no longer statistically significantly associated with DSST (β = 2.7; 95% CI:-1.4–6.8; p=0.18). There was a positive association between
LTL and cognitive function, which was mediated age.


Yaşlılarda Lökosit Telomere Uzunluğu ve Bilişsel İşlev
1Fiziksel Aktivite Epidemiyolojisi Laboratuvarı, Oxford'daki JacksonHeart Study Vanguard Merkezi
2Mississippi Üniversitesi, Sağlık, Egzersiz Bilimi ve Rekreasyon Yönetimi Bölümü Egzersiz Psikolojisi Laboratuvarı
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2018; 7(1): 14-18 DOI: 10.5455/JCBPR.273242

Bu makalede, Amerika Birleşik Devletleri’de yaşayan ileri yaşlı nüfusun bir örneği üzerinde lökosit telomer uzunluğu ve bilişsel işlev arasındaki spesifik ilişkiyi değerlendirdik. 1999-2002 Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Araştırması (NHANES) verilerinden seçilen çalışma değişkenleri hakkında eksiksiz veriler içeren 60–85 yaş arasındaki 1722 yetişkin tanımlandı. DNA, standart referans DNA’ya (T/S oranı) göre telomer uzunluğunu ölçmek için niceliksel polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak
uygulanan lökosit telomer uzunluğu testi yoluyla tam kandan ekstre edildi. Ortalama telomer uzunluğu kaydedildi ve bireysel değişkenliği kontrol etmek için iki ila üç deney yapıldı. Eşleştirme ve ücretsiz geri çağırma ile ilgili katılımcıların yürütücü bilişsel görevlerini değerlendirmek için DSST (Rakamsal Sembol Değiştirme Testi) kullanıldı. Bireyler, başlangıç değerlendirmesinde koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kalp krizi veya inme teşhisi konması durumunda dışlanmıştır. Lökosit telomer uzunluğu, cinsiyete, ırk-etnisiteye, fiziksel aktivite durumuna, vücut kütle indeksine ve diğer
kovaryantlara bağlı olmaksızın yüksek bilişsel performans ile ilişkilendirildi. Bu örneklemde lökosit telomer uzunluğu ve biliş arasında kuvvetli bir ilişki vardı; lökosit telomer uzunluğundaki her 1 T/S oran artışı için DSST’de 9,9 birim artış vardı (β = 9,9; %95 CI: 5,6–14,2; p<0,001). Bununla birlikte, bu ilişki tamamen yaşla eşleştirildi ve bu modele yaş ekledikten sonra, lökosit telomer uzunluğu artık DSST ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermedi (β = 2,7; %95 CI: -1,4–6,8; p=0,18). Yaşla eşleştirildiğinde, lökosit telomer uzunluğu ve bilişsel işlev arasında pozitif bir ilişki vardı.