Premenstruel Disforik Bozukluk ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar
1Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 128-135 DOI: 10.5455/JCBPR.143242
Full Text PDF

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the early maladaptive schemas of patients with premenstrual dysphoric disorder (PMDD).Patients who were followed up with the diagnosis of premenstrual syndrome (PMS) in the obstetrics outpatient clinic and referred to the psychiatry outpatient clinic to be evaluated in terms of PMDD diagnosis according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM–5) and diagnosed with PMDD as a result of the psychiatric examination were included in the study. 160 individuals (80 individuals as PMDD, 80 individuals as healthy control group) were included in the study. A demographic and clinical evaluation form was applied to all participants during the psychiatric interview. Then, Young Schema Questionnaire-Short Form 3 (YSQ-SF3) was administered. The mean age of the participants was 24.32±4.64. Of all participants, 22 (13.75%) were married and 138 (86.25%) were single. The majority of the participants, 112 (70%), were university graduates and 94 (59%) had a medium economic level. Punitiveness, emotional suppression and vulnerability subscale scores of the patient group diagnosed with PMDD were higher than the healthy controls (p<0.05). Approval-seeking, pessimism, enmeshment/dependence, and insufficient self-control schema scores were also found to be borderline insignificant in favor of the patient group. Emotional suppression scores of the single participants were higher than the married ones (p=0.01). When compared according to education levels, approval-seeking (p=0.021) and high standards (p=0.023) scores of those with a higher education level were found to be higher than those with a lower education level. For those living in the city, schema scores of enmeshment/dependence (p=0.027), punitiveness (p=0.021) and endurance (p=0.036) were calculated lower than the other groups. The results of the study presented that the schemas of punitiveness, emotional suppression and vulnerability were higher in the patient group than in the healthy controls. Approval-seeking, pessimism, enmeshment/dependence, and insufficient self-control schema scores were higher in the patient group, although they were not statistically significant. Early maladaptive schema subscale scores of the patients were also found to be associated with some clinical variables.


Premenstrual Dysphoric Disorder and Early Maladaptive Schemas
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ordu, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tokat, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 128-135 DOI: 10.5455/JCBPR.143242

Bu çalışmada, premenstrüel disforik bozukluğu (PMDD) olan hastaların erken dönem uyumsuz şemalarının araştırılması amaçlanmıştır. Premenstrüel sendrom (PMS) tanısıyla takip edilen ve PMDD tanısı açısından psikiyatri polikliniğine yönlendirilen , psikiyatrik muayene sonucunda DSM-5 (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 5. baskı) kriterlerine göre PMDD tanısı konan hastalar çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya toplamda 160 kişi (80 kişi PMDD, 80 kişi sağlıklı kontrol grubu) dahil edilmiştir. Psikiyatrik görüşme sırasında tüm katılımcılara demografik ve klinik bir değerlendirme formu uygulanmıştır. Ardından Young Şema Anketi-Kısa Form 3 (YSQ-SF3) uygulanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 24,32±4,64’tür. Tüm katılımcıların 22’si (%13,75) evli, 138’i (%86,25) bekar olup, 112’si (%70) üniversite mezunu ve 94’ü (%59) orta düzeyde ekonomik gelire sahipti. PMDD tanısı konulan hasta grubunun cezalandırıcılık, duyguları bastırma ve dayanıksızlık alt ölçek puanları, sağlıklı kontrol grubundan daha yüksekti (p<0,05). Onay arayıcılık, karamsarlık, içiçelik/bağımlılık ve yetersiz özdenetim şema puanları da hasta grubu lehine sınırlı derecede anlamlı bulunmuştur. Bekar katılımcıların duygusal bastırma puanları, evli olanlardan daha yüksektir (p=0,01). Eğitim düzeylerine göre karşılaştırıldığında, daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanlarda onay arayıcılık (p=0,021) ve yüksek standartlar (p=0,023) puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Şehirde yaşayanlar arasında içiçelik/bağımlılık (p=0,027), cezalandırıcılık (p=0,021) ve dayanıksızlık (p=0,036) şema puanlarının diğer gruplara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, cezalandırıcılık, duyguları bastırma ve dayanıksızlık şemalarının hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Onay arayıcılık, karamsarlık, içiçelik/bağımlılık ve yetersiz özdenetim şema puanları hasta grubunda daha yüksek bulunmuş, ancak istatistiksel olarak anlamlı değillerdir. Hastaların erken dönem uyumsuz şema alt ölçek puanlarının bazı klinik değişkenlerle ilişkili olduğu bulunmuştur.