Investigation of the Relationship Between Suicide Probability and Distress Tolerance in Obsessive Compulsive Disorder
1Department of Psychiatry, Balikesir University Faculty of Medicine Balikesir, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 136-144 DOI: 10.5455/JCBPR.148420
Full Text PDF

Abstract

The risk of suicide is higher in obsessive-compulsive disorder (OCD) than in the general population. There are several risk factors associated with suicidality in OCD. Distress tolerance is the capacity to experience and withstand negative psychological states. The aim of this study was to investigate the relationship between distress tolerance and suicidality in OCD. This study was conducted on 83 patients diagnosed with OCD. OCD-related data were obtained with the Yale Brown Obsession Compulsion Scale (YBOCS) and the Dimensional Obsession Compulsion Scale (DOCS). Suicide Probability Scale (SPS) was used to assess suicide risk. Distress Tolerance Scale (DTS) was used to measure the level of distress tolerance. Severity of anxiety and depression symptoms was assessed with the Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory (BDI). The proportion of patients with a history of attempted suicide at any point in their lives was 13.3%. As a result of the regression analysis, DTS score, YBOCS score, BDI score, history of suicide attempt, and having a diagnosis of any personality disorder were associated with SPS score. Decreased distress tolerance (DT) capacity was associated with increased suicide probability. Distress tolerance capacity is a predictive factor for suicide probability in OCD. Suicidality in OCD is an important clinical entity that requires attention. Close monitoring of patients with risk factors that increase the likelihood of suicide may provide an opportunity for early intervention. Psychological interventions aimed at increasing DT capacity may be useful in reducing the suicide probability.


Obsesif Kompülsif Bozuklukta İntihar Olasılığı ile Sıkıntıya Dayanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 136-144 DOI: 10.5455/JCBPR.148420

Obsesif kompülsif bozukluk (OKB)’de suisid riski genel popülasyona göre daha fazladır. OKB’de suisidalite ile ilişkili çeşitli risk faktörleri mevcuttur. Sıkıntıya dayanma olumsuz psikolojik durumları yaşantılama ve bunlara dayanma kapasitesidir. Bu çalışmanın amacı sıkıntıya dayanma kapasitesi ve suisid arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma 83 OKB hastası ile gerçekleştirildi. Obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili veriler Yale Brown obsesyon kompülsiyon ölçeği (YBOKÖ) ve Boyutsal obsesyon kompülsiyon ölçeği (BOKÖ) ile elde edildi. İntihar olasılığının değerlendirilmesi için İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ) kullanıldı. Sıkıntıya dayanma düzeyi ölçümü içim Sıkıntıya dayanma ölçeği (SDÖ) kullanıldı. İçgörü düzeyi Brown inançların değerlendirilmesi ölçeği (BİDÖ) ile değerlendirildi. Anksiyete ve depresyon belirti şiddeti Beck anksiyete envanteri (BAE) ve Beck depresyon envanteri (BDE) ile değerlendirildi. İntihar girişimde bulunma öyküsü olan hasta oranı %13,3 idi. Regresyon analizi sonucunda DTS, YBOKS puanı, BDI puanı, suisid girişimi öyküsü, kişilik bozukluğu tanısına sahip olmak İOÖ ile ilişkili faktörler olarak bulundu. Sıkıntıya dayanma kapasitesinin azalması intihar olasılığı artışı için yordayıcı bir faktördür. Obsesif kompülsif bozukluk hastalarında suisidalite dikkate edilmesi gereken önemli bir klinik durumdur. Suisid olasılığını artıran risk faktörlerine sahip hastaların yakından izlenmesi erken müdahale için imkân sağlayabilir. Sıkıntıya dayanma kapasitesini artırmayı amaçlayan psikolojik müdahaleler intihar olasılığının azalması için faydalı olabilir.