Engaged Living Scale: The Study of Validity and Reliability and Adaptation to Turkish Culture
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Institute of Graduate Studies, Clinical Psychology Doctoral Program, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Life Sciences, Department of Psychology, Istanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 145-155 DOI: 10.5455/JCBPR.112588
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to adapt the Engaged Living Scale (ELS) to Turkish culture and assess its validity and reliability. The study’s population sample consists of 317 people, 216 women (68.1%) and 101 men (31.9%) between the ages of 18 and 61 (30.87±10.27). A group of 43 psychology students was given the test-retest application at a three-week interval. The Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Valuing Questionnaire (VQ), Psychological Flexibility Scale (PFS), Valued Living Questionnaire (VLQ), and Satisfaction of Life Scale (SLS) were administered to 191 people out of 317 for convergent validity. It was found high test-retest correlations (between 0.82 and 0.83) and Cronbach α internal consistency values (between 0.86 and 0.91) in the study. Convergent validity analyses were performed on the AAQ-II, VQ, PFS, VLQ, and SLS, and weak but statistically significant correlations ranged from 0.15 to 0.26 were determined. There were also statistically nonsignificant correlations between the ELS and some of the convergent validity subscales. The fit indexes were found to be acceptable after the suggested modifications to the confirmatory factor analysis were made within the scope of construct validity. This study aims to adapt the Engaged Living Scale (ELS) to Turkish culture and assess its validity and reliability. As a result, it can be said that is the ELS, a valid and reliable scale with strong psychometric properties as well as can use in research studies.


Değerlere Bağlı Yaşam Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 145-155 DOI: 10.5455/JCBPR.112588

Bu araştırma Değerlere Bağlı Yaşam Ölçeği’nin (DBYÖ) Türk kültürüne uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın katılımcıları 18–61 yaş aralığındaki (30,87±10,27) 216 kadın (%68,1) ve 101 erkek (%31,9) olmak üzere toplam 317 kişilik toplum örnekleminden oluşmaktadır. Test tekrar test uygulaması için psikoloji bölümü öğrencisi olan 43 kişilik bir katılımcı grubuna üç hafta arayla uygulama yapılmıştır. Yakınsak geçerlik kapsamında 317 kişiden 191 kişiye DBYÖ ile eşzamanlı bir şekilde Kabul ve Eylem Formu (KEF-II), Değer Verme Ölçeği (DVÖ), Psikolojik Esneklik Ölçeği (PEÖ), Değer Odaklı Yaşam Ölçeği (DOYÖ) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen test-tekrar test korelasyonları (0,82 ila 0,83 arası) ve iç tutarlık Cronbach α değerleri (0,86 ila 0,91 arası) yüksek bir düzeydedir. Yakınsak geçerlik analizleri KEF, DVÖ, PEÖ, DOYÖ ve YDÖ ölçekleri ile gerçekleştirilmiştir ve 0,15 ila 0,26 arasında değişen zayıf düzeyde ancak istatiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Değerlere Bağlı Yaşam Ölçeği ile bazı yakınsak geçerlik alt ölçekleri arasında istatiksel açıdan anlamlı olmayan ilişkilere de rastlanmıştır. Yapı geçerliliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizinde önerilen modifikasyonlar yapıldıktan sonra uyum endekslerinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak DBYÖ’nün ülkemizde kullanılabilecek güçlü psikometrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ve araştırma çalışmalarında kullanılabileceği söylenebilir.