Fear Avoidance Beliefs and Quality of Life after Lumbar Disc Surgery
1Neurosurgery Department, Bakirkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Psychiatry Department, University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Psychiatry Department, Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, İstanbul, Turkey
4Biostatistics Department, Bülent Ecevit University School of Medicine Zonguldak, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 1-8 DOI: 10.5455/JCBPR.245356
Full Text PDF

Abstract

Fear avoidance beliefs (FAB) in low back pain (LBP) are associated with disability and pain. There is no data on how changes in FAB affect disability and other factors after lumbar disc surgery. The aim of this study was to evaluate the effects of lumbar disc surgery on FAB and to investigate whether FAB changes predict changes in emotions, disability, and quality of life after lumbar disc surgery. 106 patients with chronic LBP were evaluated 1 day preoperatively and 3 months postoperatively. Sociodemographic questionnaire, Visual Analog Scale (VAS), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), Fear and Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), Oswestry Disability Index (ODI), and Short form-36 (SF-36) Health Survey Questionnaire were used. The end point ODI, VAS, BDI, BAI, FABQ fear avoidance (work) scores, most of SF-36 the subscale scores were significantly lower than the baseline scores. According to correlation analyses between mean changes in the outcome measures, there was no significant relationship between changes in fear avoidance (physical), fear avoidance (work) and other outcome measures. In conclusion, future research is needed to evaluate the effect of lumbar disc surgery on FAB.


Bel Ağrısı Nedenli Operasyon Sonrası Korku Kaçınma İnanışları ve Yaşam Kalitesi
1Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bursa, Türkiye
3Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 1-8 DOI: 10.5455/JCBPR.245356

Bel ağrısındaki korku kaçınma inanışları (KKİ), yeti yitimi ve ağrı ile ilişkilidir. Bel fıtığı cerrahi operasyonu geçiren hastalardaki KKİ değişiminin yeti yitimi ve diğer etmenleri nasıl etkilediğine dair bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı bel fıtığı cerrahisinin KKİ üzerine etkisi olup olmadığını ve KKİ değişiminin, yeti yitimi ve yaşam kalitesi değişimi ile ilişkisini araştırmaktır. Kronik bel ağrısı yakınması ile başvuran 106 hasta ameliyattan hemen önceki gün ve ameliyat sonrası 3. ayda değerlendirildi. Sosyodemografik veri formu, Görsel Analog Skala (GAS), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Korku kaçınma inanışlar anketi (KKİA), Oswetry skalası (OS) ve Kısa form-36 uygulandı. Ameliyat sonrası OS, GAS, BDE, BAE, KKİA-iş bölümü, genel olarak KF-36 alt ölçekleri ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı olarak düşüktü. Sonuç değişkenlerindeki ortalama değişimler arasındaki korelasyon analizine göre, KKİA-iş bölümü, KKİA-fiziksel aktivite bölümü ve diğer sonuç değişkenleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç olarak bel fıtığı cerrahisinin KKİ üzerinde etkisinin anlaşılması için ileri araştırmalara gereksinim vardır.