Relationship Between Mindfulness and Depression in University Students: Mediating Role of Self-Control
1Anadolu University, Faculty of Education
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 9-14 DOI: 10.5455/JCBPR.251016
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The objective of this study was to investigate mediating role of self-control on relationship between depression and mindfulness of university students. The study group of the research constituted a total of 808 university students attending Anadolu University’s various program programs in the 2015-2016 academic year. “Beck Depression Inventory”, “Mindful Attention Awareness Scale”, and “Brief Self-Control Scale” were used to assess study constructs. Based on the results from the statistical mediation analyses, self-control has mediation effect on relationship between trait mindfulness and depression in university students. The results indicated that self-control mediated the relationship between mindfulness and depression negatively. According to the research results, mindfulness was associated with high self-control and lower depression.


Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık ile İlişkisi: Öz-Kontrolün Aracılık Rolü
1Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 9-14 DOI: 10.5455/JCBPR.251016

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde öz-kontrolün depresyon düzeyleri ile bilinçli farkındalık arasındaki ilişkide aracılık rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015–2016 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli örgün programlarına devam eden toplam 808 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Beck Depresyon Ölçeği”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği”, “Kısa Öz-Kontrol Ölçeği” ile toplanmıştır. Aracılık testi bulgularına göre; bilinçli farkındalık ile depresyon arasındaki ilişkide öz-kontrolün aracılık etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Buna göre, bilinçli farkındalık öz-kontrol aracılığıyla depresyonu negatif yönde yordamaktadır. Bilinçli farkındalığı yüksek üniversite öğrencilerinin öz-kontrol düzeyleri de yüksek olmakta ve bunun sonucu olarak depresyon düzeyleri daha düşük olmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, bilinçli farkındalık yüksek öz-kontrol ve daha düşük depresyon ile ilişkili olduğu gözlenmiştir..