Reliability and Validity of the DSM-5 Level 2 Depression Scale-Turkish Version (Child Form for 11-17 Years and Parent Form for 6-17 Years)
1Department of Child Adolescent Psychiatry, CBU Faculty of Medicine, Manisa
2Centre For Affective Disorders, King’s College London Institute of Psychiatry,Psychology and Neuroscience London, United Kingdom
3Manisa Mental Health Hospital, Child Adolescent Psychiatry and Mental Health, Manisa
4CBU Medical Faculty Hospital, Psychology Unit, Manisa
5Department of Psychiatry, CBU Faculty of Medicine, Manisa
6Boylam Psychiatry Hospital, Ankara
7Department of Psychiatry, CBU Faculty of Medicine, Manisa
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 15-21 DOI: 10.5455/JCBPR.253026
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aimed to assess the reliability and validity of the Turkish version of The DSM-5 Level 2 Depression Scale. The study group included a case group that consisted of a clinical sample diagnosed with depressive disorder that continues the treatment in a child and adolescent psychiatry unit and a community sample. The study was carried out with 218 children and 160 parents. The Child Depression Inventory and Strengths and Difficulties Questionnaire-Parent Form were used along with the DSM-5 Level 2 Depression Scale for the assessment. In reliability analyses, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was found to be very high for child and parent forms (0.965/0.952). Item-total score correlation coefficients are high and very high respectively, and were found to be consistent with the original structure of the scale (0.725 and 0.864 for child form 0.644 and 0.839 for parent form). Same factor was obtained in both forms as to structural validity, and this is found to be in accordance with its original structure of the scale. As for concurrent validity, child form had a high correlation with the Children’s Depression Inventory while parent form had a significant correlation with Strengths and Difficulties Questionnaire-Parent Form (r=0.853 p<0.0001; r=0.682 p<0.0001). Turkish version of the DSM-5 Level 2 Depression Scale can be used as a valid and reliable instrument both in clinical practices and for research purposes.


DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Ebeveyn Formu)
1CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Duygulanım Bozuklukları Merkezi, King's College London Enstitüsü Psikiyatri, Psikoloji ve Nörobilim Londra, Birleşik Krallık
3Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Manisa
4CBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Psikoloji Birimi, Manisa
5CBÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
6Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara
7CBÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 15-21 DOI: 10.5455/JCBPR.253026

Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma grupları, çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve depresif bozukluk tanısı alan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. Çalışma, 218 çocuk ve 160 ebeveyn ile yürütülmüştür. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin yanı sıra Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır. Güvenilirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için çok yüksek düzeyde (0,965/0,952) bulunmuştur. Madde-toplam puan bağıntı katsayıları yüksek ve çok yüksek düzeydedir (çocuk formu için 0,725 ve 0,864 ebeveyn formu için 0,644 ve 0,839) ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur. Birlikte geçerlilikte ölçeğin çocuk formunun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ile ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile anlamlı korelasyon (r=0,853 p<0,0001; r=0,682 p<0,0001) gösterdiği saptanmıştır. DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeğinin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabilir.