Abstract - The Effects of Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy Based Group Work On Test Anxiety
1Family Counselling Centre, Dogan Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Psychology, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(1): 22-30 DOI: 10.5455/JCBPR.252747
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this research conducted as a quasi-experimental study with two experimental and control groups was to examine comparatively the effects of cognitive behavioral therapy and psychodrama based psychological counseling practices on test anxiety of 32 high school students. Psychodrama techniques were used in the first experimental group while cognitive behavioral therapy techniques were used in the second experimental group; nothing was done in the control group. Compared to the control group of both psychodrama and cognitive behavioral therapy groups’ test anxiety total score, feelings, and delusion scores decreased; in addition, psychodrama also decreased the state anxiety score; it has been observed that both practices did not cause a decrease in the state anxiety score of cognitive behavioral therapy in addition to the continuous anxiety scores. Test Anxiety Inventory and State Trait Anxiety Inventory were used as pre-test and post-test. Results showed that psychodrama was found to be more effective than cognitive behavioral group therapy on total test anxiety score including subscales and state anxiety level.


Psikodrama ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi ile Grup Çalışmasının Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkileri
1Aile Danışma Merkezi, Doğan Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Psikoloji Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(1): 22-30 DOI: 10.5455/JCBPR.252747

Bu araştırma, bilişsel davranışçı grup psikoterapisi ve psikodrama kullanılarak yapılan grupla psikolojik danışma uygulamalarının sınav kaygısını azaltmadaki etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla yapılan, iki deney ve kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma olup 32 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Birinci deney grubunda psikodrama, ikinci deney grubunda ise bilişsel davranışçı terapi kullanılmış, kontrol grubunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmada Sınav Kaygısı Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Ölçeği, uygulamaların başında ve sonunda ön-son test olarak uygulanmıştır. Hem psikodrama hem de bilişsel davranışçı terapi uygulanan grupların kontrol grubuna kıyasla sınav kaygısı toplam puan, duyuş, kuruntu puanların düştüğü, ek olarak psikodramanın durumluk kaygı puanını da azalttığı; her iki uygulamanın sürekli kaygı puanlarında ek olarak bilişsel davranışçı terapinin durumluk kaygı puanında azalmaya neden olmadığı görülmüştür. Psikodramanın, bilişsel davranışçı grup psikoterapisine göre toplam sınav kaygısı, duyuş ve kuruntu alt bölümü ve durumluk kaygı üzerinde göre daha etkili olduğu görülmüştür.