The Cross-Cultural Differences in Symptoms of Schizophrenia: A Systematic Review
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Human and Social Sciences, Psychology Department, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(2): 179-187 DOI: 10.5455/JCBPR.129188
Full Text PDF

Abstract

The symptoms of schizophrenia may vary across cultures largely in terms of positive symptoms. Culture-specific symptoms can affect treatment or assessment processes, therefore it is considered crucial to determine these differences in positive symptoms, especially hallucinations. In this study, we aim to systematically examine and understand these cultural differences in hallucinations within the context of schizophrenia. Using the related keywords in different databases, we identified 465 articles. The systematic review included 21 articles published between 1975 and 2016 that met the eligibility criteria. After systematically reviewing the articles, it appears that auditory hallucinations were generally the same across cultures, but visual hallucinations were more common in Africa, Asia, the Middle East, and the Caribbean than in Europe and America. In some cultures, religious and cultural beliefs were influential in terms of the content of hallucinations. While the order of frequency types of hallucinations seen in schizophrenia across cultures seems to be relatively similar, the frequency of hallucination types may differ across cultures suggesting the pathofacilitative effects can partly play. Furthermore, the pathoplastic effect and social kindling hypotheses may explain the content differences by identifying that culture influences the expression of symptoms at the content level. Although studies have limitations, some of which need to be read carefully since they may not fully represent cultural samples, it was expected that this study would contribute to a better understanding of how culture affects hallucinations as well as highlight the treatment and assessment options that might be useful for clinicians.


Şizofreni Belirtilerinde Kültürlerarası Farklılıklar: Sistematik İnceleme
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(2): 179-187 DOI: 10.5455/JCBPR.129188

Şizofreni semptomları kültürler arasında büyük ölçüde, pozitif semptomlar açısından, farklılık gösterebilmektedir. Kültüre özgü semptomlar tedavi veya değerlendirme süreçlerini farklı şekilde etkileyebilir. Bu nedenle bir pozitif semptom olarak halüsinasyonların belirlenmesinde kültürel farklılıkların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, şizofrenide görülen halüsinasyonların kültürlerarası farklılıklarını sistematik olarak incelemek amaçlanmıştır. Farklı veri tabanlarında ilgili anahtar kelimeler kullanılarak 465 makale belirlenmiş ve sistematik incelemeye uygunluk kriterlerini karşılayan 1975–2016 yılları arasında yayımlanan 21 makale dâhil edilmiştir. Makalelerin sistematik olarak incelenmesi sonucunda, işitsel halüsinasyonların genel olarak tüm kültürlerde aynı olduğu, ancak görsel halüsinasyonların Afrika, Asya, Orta Doğu ve Karayipler’de Avrupa ve Amerika’ya göre daha yaygın olduğu görülmüştür. Bazı kültürlerde dini ve kültürel inanışlar halüsinasyonların içeriğini de etkileyebilmektedir. Şizofrenide görülen halüsinasyon türlerinin sıklık sırası nispeten benzer görünse de halüsinasyon türlerinin sıklık oranları kültürler arasında farklılık göstermekte ve bu da pato-kolaylaştırıcı etkilerin kısmen rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca kültürün, semptomların içerik düzeyini de etkileyebildiği ve pato-plastik etkiyi desteklediği görülmektedir. Bazı çalışmalarda kültürel örnekler tam olarak temsil edilemeyeceği için bu sistematik incelemenin de sınırlılıklarının bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte, çalışmanın kültürün halüsinasyonları nasıl etkilediğini göstermede önemli bir katkı sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca klinisyenlere yardımcı olabilecek tedavi ve değerlendirme seçenekleri vurgulanmıştır.