Cognitive Behavioral Therapy of a Generalized Anxiety Disorder Case Comorbid with Health Anxiety
1Uzm. Dr., Turgut Özal University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry Ankara
J Cogn Behav Psychother Res 2014; 3(2): 99-108
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Introduction: Generalized Anxiety Disorder (GAD) is a chronic psychiatric disorder which affects the person’s quality of life. It is often seen with other psychiatric disorders and this complicates the diagnosis, tretment and prognosis. In this case report Cognitive Behavioral Therapy (CBT) of a GAD patient comorbid with health anxiety was introduced and the place of CBT in these conditions was discussed.
Case: Twenty four year-old, single male patient was referred for worries abouth health and other life conditions. Seven years ago he started to find out several physical symptoms (abdominal paint, nausea) in his body; because of these symptoms he thought he will become ill, undergo surgical operation and die. He frequently consulted the doctors, releived as they didn’t find any illness, but his fears reoccured whenever he complained any symptom. Besides health anxiety, he feared to encounter bad occurrences. Paroxetine 20 mg/day prescribed and besides drug treatment CBT was started. CBT process begun with evaluation and case formulation, the aims of therapy were established and psycoeducation for CBT and anxiety was given. Repeated doctor consultations were prevented by exposure-response prevention (ERP). Cognitive restructering technics were used for health and other worries.
Conclusion: CBT alone or in addition to pharmacotherapy may be an effective treatment option for GAD with health anxiety.


Sağlık Kaygısının Eşlik Ettiği Bir Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olgusunun Bilişsel Davranışçı Terapisi
1Uzm. Dr., Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2014; 3(2): 99-108

Giriş: Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), kronik seyirli ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir ruhsal bozukluktur. YAB sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte bulunur ve bu durum tanıyı, tedaviyi ve gidişi karmaşıklaştırır. Bu olgu sunumunda sağlık kaygısının eşlik ettiği bir YAB hastasının Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)’si sunularak ve böyle durumlarda BDT’nin yeri tartışılmıştır.
Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta sağlık ve yaygın kaygıları nedeni ile başvurdu. Yedi yıl önce kendisinde bazı fiziksel belirtiler fark etmeye (karın ağrısı, mide bulantısı) başlamıştı; bu belirtiler nedeniyle hasta olacağını, ameliyat geçireceğini ve öleceğini düşünüyordu. Belirtiler nedeni ile sık doktora başvuruyor, bir hastalık çıkmayınca rahatlıyor, ancak fiziksel belirtileri oldukça korkuları tekrarlıyordu. Sağlık kaygılarının yanında çeşitli durumlarda başına kötü olayların gelebileceğine ilişkin korkular yaşıyordu. Hastaya paroksetin 20 mg/gün başlandı ve BDT sürecine alındı. Terapi süreci değerlendirme ve olgu formülasyonu ile başladı, terapi hedefleri belirlendi ve BDT ve anksiyete hakkında psikoeğitim verildi. Maruz bırakma ve yanıt önleme (exposure-response prevention-ERP) ile tekrarlayan doktor başvuruları engellendi. Sağlık ve diğer kaygıları ile ilgili bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri uygulandı.
Sonuç: YAB’ye eşlik eden sağlık kaygısında BDT’nin tek başına ya da ilaç tedavisinin yanında etkin bir tedavi yöntemi olabileceği göz önüne alınmalıdır.