The Role Of Early Maladaptive Schemas And Coping Strategies In Substance Dependence
1Assist. Prof.,Gazi University, Department of Psychology, Ankara, Turkey
2Assoc. Prof., Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey
3M.D., Gulhane School of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
4M.S., Gulhane School of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2014; 3(3): 162-170
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the early maladaptive schemas and coping strategies of substance dependents. We hypothesized that substance dependents would have more maladaptive schemas and would use less adaptive coping strategies than healthy controls.
Methods: Thirty-two patients diagnosed with substance dependence and 31 control subjects without any psychiatric disorders were evaluated via Young Schema Questionnaire-SF, COPE, and Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I).
Results: The substance dependents scored significantly higher than the control group in nine out of fourteen early maladaptive schemas. In terms of coping strategies, the substance dependents scored significantly lower than the control group in positive reinterpretation and growth, seeking social support for instrumental reasons, active coping, and seeking social support for emotional reasons, and significantly higher in behavioral disengagement and alcohol-drug disengagement subscales. Moreover, alcohol-drug disengagement type of coping style was significantly predicted by schemas of emotional deprivation, emotional inhibition, enmeshment/dependence, entitlement/ insufficient self-control, abandonment/instability, punitiveness, defectiveness/shame, vulnerability to harm or illness, and unrelenting standards/hypercriticalness.
Discussion: Current study showed that the substance dependents had more maladaptive unhealthy core beliefs and ineffective coping strategies than a non-clinical control group. These findings support the importance of early maladaptive schemas which might be the underlying factor for the dependence problem, and might prevent the person to deal with the problem with more active and problem focused coping strategies.


Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Başa Çıkma Tutumlarının Madde Bağımlılığındaki Rolü
1Yrd. Dr.,Gazi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3M.D., Gülhane Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Yüksek Lisans, Gülhane Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2014; 3(3): 162-170

Amaç: Bu çalışmanın amacı madde bağımlılarında erken dönem uyumsuz şemaların ve başa çıkma tutumlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Madde bağımlılığı tanısı alan (n=32) ve herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almayan (n=31) katılımcılar Young Şema Ölçeği Kısa Formu, COPE ve SCID-I ile değerlendirilmiştir.
Sonuç: Madde bağımlıları grubu 14 erken dönem uyumsuz şemanın 9’unda kontrol grubundan anlamlı düzeyde daha yüksek puan almışlardır. Baş etme stratejileri açısından değerlendirildiğinde madde bağımlıları kontrol grubundan pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, yararlı sosyal destek kullanımı, aktif başa çıkma ve duygusal sosyal destek kullanımı boyutlarında daha düşük; davranışsal olarak boş verme ve madde kullanımı boyutlarından daha yüksek puan almışlardır. Bununla birlikte erken dönem uyumsuz şemalardan duygusal yoksunluk, duyguları bastırma, iç içe geçme/bağımlılık, ayrıcalıklılık/yetersiz özdenetim, terk edilme, cezalandırılma, kusurluluk, tehditler karşısında dayanıksızlık ve yüksek standartlar alt boyutları madde kullanımı alt ölçeğini anlamlı düzeyde yordamaktadır.
Tartışma: Bu çalışma, madde bağımlılarının sağlıklı kontrol grubuna göre daha fazla uyumsuz şemaları ve sağlıksız baş etme tutumları olabileceğine işaret etmektedir. Bulgular, bağımlılık probleminin altında yatabilecek faktörlerden biri olan ve kişinin bağımlılık sorunuyla daha aktif ve problem odaklı baş etme tutumlarını kullanmasını engelleyebilen erken dönem uyumsuz şemaların önemini vurgulamaktadır.