Early Maladaptive Schemas in Depressed Women and Its Relationship with Depression
1Uzm. Dr., Psychiatrist, Ayvalık State Hospital
2Uzm. Dr., Psychiatrist, Konya Beyhekim State Hospital
3Prof. Dr., Psychiatrist, Hasan Kalyoncu University, Department of Psychology
J Cogn Behav Psychother Res 2013; 2(2): 98-105
Full Text PDF

Abstract

Objective: Objective: Schemas are deep enduring cognitive structures that are the source of dysfunctional cognitions, emotions and behaviors, activate after critical incidents in depression. A subset of schemas called Early Maladaptive Schemas (EMS) which are hyphotised to arise from early traumatic and adverse life events are also claimed to be related with not only personality disorders but also mood disorders. In this study we aimed to investigate the relationship between early maladaptive schemas and depression and relationship between schema scores and depression severity in depressed women and compare it with non-depressed controls.
Methods: 40 women attending to an outpatient psychiatry clinic and 30 healthy controls participated. All participants were assessed with SCID-1. Data were obtained by using a Sociodemographic Questionnaires, Young Schema Questionnaire-Short Form 3 (YSQ) and Beck Depression Inventory (BDI).
Results: All except one (enmeshment/undeveloped self) maladaptive schema scores of depressed women were higher than controls. BDI was correlated to some schema and schema domain scores in both depressed and control groups but the correlations were stronger in control group. Mean emotional deprivation, negativism, abandonment and instability, failure EMS scores showed the highest difference between two groups. The schema domains most related to depression symptom severity were disconnection and rejection, impaired autonomy and performance.
Conclusions: Almost all early maladaptive schemas are related to depression, and some schemas are related to depression symptom severity but these correlations are weaker in control group. This may mean that EMS are stable and mood independent structures. Although other schemas are related to depression, mostly related EMS in women might be emotional deprivation schema. These schemas may also overlap with Beck’s unlovability core belief or sociotropy dimension


Kadınlarda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Depresyon ile İlişkisi
1Uzm. Dr., Psikiyatrist, Ayvalık Devlet Hastanesi
2Uzm. Dr., Psikiyatrist, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
3Prof. Dr., Psikiyatrist, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2013; 2(2): 98-105

Amaç: Şemalar işlevsel olmayan, bilişlerin, duyguların ve davranışların kaynağı olan derin bilişsel yapılardır. Depresyonda tetikleyici bir olay sonrasında aktive olurlar. Bu şemaların bir kısmına erken dönem uyumsuz şemalar denmektedir ki bunların erken travmatik ve olumsuz yaşam olayları sebebiyle geliştiği öne sürülmektedir. Ayrıca sadece kişilik bozuklukları ile ilgili olmayıp aynı zamanda duygudurum bozukluklarıyla da bağlantılı oldukları iddia edilmektedir. Bu çalışmada erken dönem uyumsuz şemalar ve kadınlardaki depresyon arasındaki ve erken dönem uyumsuz şema puanları ile depresyon şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve bunu depresyonu olmayan kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Psikiyatri polikliniğine başvuran 40 kadın ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara SCID-I uygulanarak tanıları kondu. Sosyodemografik verileri içeren bir form ile beraber Young Şema Ölçeği (YSQ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılarak veriler elde edildi.
Bulgular: Depresyondaki kadınların bir erken dönem uyumsuz şema skoru dışında (iç içe geçmişlik/gelişmemiş benlik) tüm şema skorları kontrollerden yüksek olarak bulundu. BDE skorları hem şemalar hem de şema alanları ile korele bulundu ama bu korelasyon kontrol grubunda daha güçlü idi. İki grup arasındaki şema skorları ortalamalarındaki en büyük fark duygusal yosunluk, karamsarlık, terk edilme ve kararsızlık ve de başarısızlık şemaları arasında bulunmuştur.
Sonuç: Tüm erken dönem uyumsuz şemalar kesitsel olarak depresyonla ve bazıları da depresyon şiddeti ile ilişkilidir fakat şiddet için olan bu ilişki kontrollerde daha güçlüdür. Bu EMS’lerin kararlı ve duygudurum değişikliklerinden bağımsız yapılar olduğuna işaret ediyor olabilir. Her ne kadar kadınlarda tüm şemalar depresyon ile ilişkili olsa en güçlü ilişki duygusal yoksunluk ile olabilir. Bu şema Beck’in sevilmeme temel inancı ya da sosyotropi kişilik boyutları ile bir oranda örtüşme gösteriyor olabilir