A Technique Socratic Questioning-Guided Discovery
1Assoc. Prof. Dr. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital II. Psychiatry Clinic/ANKARA
2Uzm. Dr. Çankırı State Hospital. Psychiatry Clinic/ÇANKIRI
J Cogn Behav Psychother Res 2012; 1(1): 15-20
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

“Socratic Method” is a way of teaching philosophical thinking and knowledge by asking questions which was used by antique period greek philosopher Socrates. Socrates was teaching knowledge to his followers by asking questions and the conversation between them was named “Socratic Dialogues”. In this meaning, no novel knowledge is taught to the individual but only what is formerly known is reminded and rediscovered. The form of socratic questioning which is used during the process of cognitive behavioral therapy is known as Guided Discovery. In this method it is aimed to make the client notice the piece of knowledge which he could notice but is not aware with a series of questions. Socratic method or guided discovery consists of several steps which are: Identifying the problem by listening to the client and making reflections, finding alternatives by examining and evaluating, reidentification by using the newly found information and questioning the old distorted belief and reaching to a conclusion and applying it. Question types used during these procedures are, questions for gaining information, questions revealing the meanings, questions revealing the beliefs, questions about behaviours during the similar past experiences, analyse questions and analytic synthesis questions. In order to make the patient feel understood it is important to be empathetic and summarising the problem during the interview. In this text, steps of Socratic Questioning-Guided Discovery will be reviewed with sample dialogues after each step.


Bir Teknik Sokratik Sorgulama-Yönlendirilmiş Keşif
1Doç. Dr. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği/ANKARA
2Uzm. Dr. Çankırı Devlet Hastanesi. Psikiyatri Kliniği/ÇANKIRI
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2012; 1(1): 15-20

Sokratik yöntem, antik dönem Yunan filozofu Sokrates’in felsefi düşünüşü ve bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemidir. Sokrates’in öğrencilerine bilgileri sorular sorarak öğretmesi Sokratik dialog adıyla bilinir. Bu anlamda sokratik sorgulamayla aslında karşısındakine yeni bir şey öğretilmemekte sadece bilinen anımsatılmakta ve tekrar bulunmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapi sürecinde kullanılan Sokratik sorgulama ve bunun terapideki uygulama biçimi ise yönlendirilmiş keşif (Guided Discovery) olarak adlandırılır. Bu yöntemle bir seri soru ile aslında danışanın bilebileceği ancak farkında olmadığı bilginin farkına varması amaçlanır. Sokratik yöntem veya yönlendirilmiş keşif’de öncelikle danışan dikkatli bir şekilde ve yansıtmadan faydalanılarak dinlenilir. Bu teknik sorunun tanımlanması, incelenmesi, değerlendirme yaparak alternatifler bulunması, açığa çıkan yeni bilgilerin kullanılarak yeniden tanımlama yapılması ve son olarak da eski çarpık inancın sorgulanması ve yeni bilgi ışığında bir sonuca varma ve uygulama yapılması aşamalarından oluşur. Bu aşamalar esnasında kullanılan soru tipleri bilgi edinmeye dönük sorular, çeviri soruları, yorum soruları, geçmişteki benzer durumlara ilişkin uygulama soruları, analiz soruları ve analitik sentez sorularıdır. Bu yazıda Sokratik Sorgulama-Yönlendirilmiş Keşfin bu aşamaları örnek görüşmeler üzerinden gözden geçirilecektir.