Neuroticism and Depressive Symptoms in a Sample Diagnosed with Major Depressive Disorder
1Pamukkale University Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Denizli, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 221-230 DOI: 10.5455/JCBPR.129493
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The role of perfectionism and neuroticism personality traits in the emergence and maintenance of major depressive disorder (MDD) has been investigated in different studies and in various sample groups for many years. Recently, it is known that these two personality traits play an active role in the treatment of different psychopathologies. However, although the effect of both perfectionism and neuroticism on the emergence of major depression symptoms has been examined in many scientific studies, no research has been found in the literature examining the effect of the interaction of these two personality traits on depressive symptoms. Therefore, in this study, the moderating effect of perfectionism on the relationship between neuroticism and depressive symptoms was investigated. The sample of the study consists of 90 participants who were only diagnosed with major depression according to DSM-5. The diagnoses of the participants were decided by the evaluation made in line with the Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5) following the diagnosis/pre-diagnosis of the specialist psychiatrist. Short-Form Five Factor Personality Inventory Emotional Instability Dimension, Frost Multidimensional Perfectionism Scale and Beck Depression Inventory were used as data collection tools in our study. In order to examine whether perfectionism has a moderator effect, moderator variable analysis was performed via the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program PROCESS Macro extension According to the results; perfectionism has a moderating effect on the relationship between neuroticism and depressive symptoms. In other words, the interaction of neuroticism and perfectionism personality traits affects the depressive levels of individuals, and when both neuroticism and perfectionism levels increase, the depressive levels of individuals increase even more. These findings emphasize the importance of considering neuroticism and perfectionism personality traits together in reducing depressive symptoms.


Majör Depresyon Bozukluğu Tanılı Bir Örneklemde Nörotisizm ve Depresif Belirtiler: Mükemmeliyetçiliğin Düzenleyici Rolü
1Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Denizli, Turkey
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 221-230 DOI: 10.5455/JCBPR.129493

Mükemmeliyetçilik ve nörotisizm kişilik özelliklerinin, majör depresyon bozukluğun (MDB) ortaya çıkması ve sürdürülmesindeki rolü uzun yıllardır farklı araştırmalarda ve çeşitli örneklem gruplarında araştırılagelmiştir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu iki kişilik özelliğinin farklı psikopatolojilerin tedavisinde etkin rol oynadığını da belirtmektedir. Ancak, hem mükemmeliyetçiliğin hem de nörotisizmin majör depresyon bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkmasındaki etkisi pek çok bilimsel araştırmada incelenmiş olmasına rağmen, alanyazında bu iki kişilik özelliğinin etkileşiminin depresif belirtiler üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, nörotisizm ile depresif belirtiler arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin düzenleyici rolü incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini DSM-5’e göre yalnızca majör depresyon bozukluğu tanısı almış 90 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların tanılarına uzman psikiyatrist tanısı/ön tanısına takiben yapılan DSM-5 Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme doğrultusunda yapılan değerlendirme ile karar verilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Form-Duygusal Tutarsızlık Alt Boyutu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Mükemmeliyetçiliğin düzenleyici rolünü incelemek amacıyla IBM Sosyal Bilimlerde İstatistik Paket Programı (SPSS) PROCESS Macro uzantısı aracılığıyla düzenleyici değişken analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre; nörotisizm ile depresif belirtiler arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin düzenleyici rolü vardır. Yani, nörotisizm ve mükemmeliyetçilik kişilik özelliklerinin etkileşimi bireylerin depresiflik düzeylerini etkilemekte, hem nörotisizm hem de mükemmeliyetçilik düzeyi artış gösterdiğinde bireylerin depresiflik düzeyleri daha da artmaktadır. Bu bulgular, depresif belirtilerin azalmasında nörotisizm ve mükemmeliyetçilik kişilik özelliklerini birlikte ele almanın önemine vurguda bulunmaktadır.