Dysfunctional Attitudes in Alcohol Dependents: A Comparative Study
1Specialist Dr. Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic
2Specialist Dr. Republic of Turkey Ministry of Health Elazığ Mental Health and Diseases Hospital
3Assoc. Prof. Dr. T.C. Ministry of Health Etlik Specialised Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic
J Cogn Behav Psychother Res 2012; 1(2): 113-120
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Cognitive behavioral theory provides a theoretical framework for understanding the etiology and persistence of pathological drinking, and a conceptual basis for developing clinical techniques to treat the disorder. In line with this scope, we aimed to investigate the cognitive properties of alcohol dependence.
Method: Two groups composed of seventy-nine inpatients with a diagnosis of alcohol dependence and thirty one healthy controls who were using alcohol, but not filling the requirements of alcohol dependence diagnosis were included in this study. Dysfunctional attitudes scale (DAS) was given to both groups for detection of dysfunctional cognition. At the same time, alcohol dependent group was evaluated using Structured Clinical Interview for DSM-III-R-Axis-I and Axis-II (SCID I and II). The data was evaluated using SPSS 17.
Results: DAS total scores and perfectionist attitudes, need for approval and independent attitudes subscores were significantly higher in patients than healthy controls. In addition, a significant correlation was detected between DAS total scores, and the age of emergence of alcohol dependence.
Conclusion: As a result of the study, it can be concluded that concluded with literature, alcohol dependent patients have dysfunctional beliefs. In particular, a relation was detected between alcohol dependence and perfectionist attitude, need for approval and independent attitudes.


Alkol Bağımlılarında İşlevsel Olmayan İnançlar: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1Uzman Dr. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Uzman Dr. T.C Sağlık Bakanlığı Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
3Doç Dr. T.C Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2012; 1(2): 113-120

Amaç: Bilişsel davranışçı kuram, alkolizmde patolojik içme davranışının ortaya çıkma ve sürme nedenlerinin anlaşılması için kuramsal bir çerçeve sunmasının yanında, bu bozukluğu tedavi edecek klinik teknik için kavramsal bir dayanak sunmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda planladığımız çalışmada alkol bağımlılarında bilişsel özelliklerin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya alkol bağımlılığı tanısıyla yatmakta olan 79 hasta ve bağımlı olmayan ancak alkol kullanımı olan 31 sağlıklı kontrolden oluşan 2 grup dahil edildi. İşlevsel olmayan bilişsel özelliklerin saptanması için her iki gruba da fonksiyonel olmayan tutumlar (FOTÖ) ölçeği verilirken hasta grubuna ayrıca DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme (Structured Clinical Interview for DSM-III-R) SCID I ve II taraması yapıldı. Veriler SPSS 17 programında değerlendirildi.
Bulgular: FOTÖ toplam puanları ile mükemmeliyetçi tutum, onaylanma ihtiyacı ve bağımsız tutum alt ölçek puanları, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Ayrıca FOTÖ toplam puanları ve alkol bağımlılığının ortaya çıkma yaşı arasında da anlamlı ilişki saptanmıştır.
Tartışma: Çalışma sonuçları literatürle uyumlu bir biçimde alkol bağımlılarının bilişsel olarak işlevsel olmayan inançlara sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle de mükemmeliyetçi tutum, onaylanma ihtiyacı ve bağımsız tutum ile alkol bağımlılığı arasında ilişki saptanmıştır.