Psychometric Properties of the Turkish Version of the Parental Psychological Flexibility Questionnaire
1Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance, Bolu, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(1): 57-64 DOI: 10.5455/JCBPR.2049
Full Text PDF

Abstract

This study aimed to examine the psychometric properties of the Parental Psychological Flexibility Questionnaire (PPFQ) developed by Burke and Moore (2015) in a Turkish sample. For this purpose, the three-factor structure of the scale was tested by conducting Exploratory Factor Analysis (EFA) with a sample of 274 parents with kids aged between 9–17. The criterion-related validity of the PPFQ was tested by checking Pearson correlation coefficients. The structure of the PPFQ was confirmed by testing Confirmatory Factor Analysis (CFA) with a sample of 353 parents with kids aged between 9–17. Following the confirmation of the three-factor structure of the scale, reliability coefficients were tested for the whole scale and its subscales via test-retest reliability and Cronbach’s alpha coefficients. The results of the EFA and CFA revealed that the Turkish form of the PPFQ was also a three-factor scale as it was in the original version. As a result of the analysis and concerning the criterion validity, PPFQ and Mindful Parenting Scale (MPS) 0.45, PPFQ and Acceptance and Action Questionnaire– II (AAQ-II) 0.53 were found to be significantly correlated. The Cronbach alpha of the scale was found to be 0.78, and the test-retest correlation coefficient was found to be 0.62 as a result of the reliability analysis. Finally, the reliability scores were also satisfactory. These findings were discussed in line with the relevant literature.


Ebeveyn Psikolojik Esneklik Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(1): 57-64 DOI: 10.5455/JCBPR.2049

Bu çalışmanın amacı Burke ve Moore (2015) tarafından geliştirilen Ebeveyn Psikolojik Esnekliği Ölçeği’nin (EPEÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, üç fatörlü yapıya sahip olan ölçek 9-17 yaş arasında çocuklara sahip olan 274 ebeveyn ile Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılarak test edilmiştir. EPEÖ’ nün ölçüt geçerliliği Pearson korelasyon katsayıları test edilerek gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapısı 9-17 yaşları arasında çocuğa sahip olan 353 ebeveyn örneklemi ile gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile onaylanmıştır. EPEÖ’ nün yapısının doğrulanması sonrasında, üç faktörlü ölçeğin ve alt faktörlerinin güvenirlik testleri test- tekrar test ve Cronbach Alfa katsayıları ile test edilmiştir. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizi sonuçları, EPEÖ’ nün Türkçe formunun orijinal formunda olduğu gibi üç faktörlü yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçüt geçerliliği sonuçları EPEÖ’ nün Ebeveyn Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile 0.45, Kabul ve Eylem Formu-II ile 0.53 oranında anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0.78, test tekrar test korelasyon katsayısı ise 0.62 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak ölçeğin güvenirlik puanları kabul edilebilir düzeydir. Bulgular ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır.