Prolonged Exposure Therapy For Post Traumatic Stress Disorder
1Assoc. Prof. Dr. Gülhane Military Medical Faculty, Department of Psychiatry
2Assoc. Prof. Dr. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
J Cogn Behav Psychother Res 2012; 1(2): 98-104
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) is a psychiatric illness that usually develops after an event that threatens one’s life and body integrity and it affects quality of life and impairs social functioning significantly. Many studies have shown therapeutic effect of cognitive behavioral therapies on posttraumatic stress disorder, so that these therapies take part in the first step of treatment guides.
Exposure is a practice that is generally used to reduce pathological fear and related emotions common in posttraumatic stress disorder (PTSD) and other anxiety disorders. During exposure, patients intentionally confront with feared objects, situations, thoughts and similar stimuli in order to reduce anxiety level. Exposure can be divided into two main techniques as in vivo exposure and imaginal exposure.
Prolonged exposure therapy is a specialized treatment program configured for the treatment of posttraumatic stress disorder and it is based on emotional processing theory. Program is comprised of four main components: (a) Psycho-education about trauma and posttraumatic disorders, (b) Training for breathing exercises, (c) repeated facing with objects, persons, situations and thoughts which causes re-experience about trauma, (d) Patient are instructed for telling repeatedly and loudly about traumatic experiences . Prolonged exposure usually involves 9 to 12 sessions, each lasting about 60-90 minutes, administered once or twice a week. Prolonged exposure therapy was started to be implemented since the 1980s, during this period the effectiveness of the therapy has been shown in various empirical studies.


Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapisi
1Doç.Dr. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Başkanlığı
2Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Başkanlığı
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2012; 1(2): 98-104

Travma sonrası stres bozukluğu, kişinin yaşamını ve beden bütünlüğünü tehdit eden bir olay sonrası gelişen, kişinin yaşam kalitesini ve sosyal işlevselliğini önemli ölçüde etkileyen psikiyatrik bir bozukluktur. Birçok araştırmada, bilişsel davranışçı terapilerin, travma sonrası stres bozukluğundaki etkisi gösterilmiştir. Bu nedenle tedavi kılavuzlarında ilk basamak tedavi seçenekleri arasında yer alırlar.
Alıştırma (exposure), travma sonrası stres bozukluğu ve diğer anksiyete bozukluklarında sık görülen “patolojik korku”yu ve bununla ilişkili duyguları azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Exposure uygulamasında, anksiyete düzeyini azaltma amacıyla, hastalar kontrollü olarak; korkulan objeler, durumlar, düşünceler ve benzer uyaranlarla karşılaştırılırlar. Exposure uygulaması “gerçek yaşamda alıştırma” (in vivo exposure) ya da “imgesel alıştırma” (imaginal exposure) olarak iki farklı teknikle yapılabilir.
Uzun süreli alıştırma tedavisi (prolonged exposure therapy) ise travma sonrası stres bozukluğu tedavisi için tasarlanmış özel bir tedavi programıdır ve “duygu işleme kuramı”na dayanır. Tedavi programı 4 ana bölümden oluşur: (a) Travma ve travma sonrası ortaya çıkan bozukluklar hakkında psiko-eğitim, (b) Nefes egzersizi eğitimi, (c) Travmayı hatırlattığı için kaçınılan nesne, kişi, durum, ortamlarla tekrarlayıcı şekilde yüzleştirme, (d) Hastanın travmayla ilgili hatırladıklarını tekrarlayan şekilde yüksek sesle anlattırmak. Program haftada 1-2 kez sıklıktaki, 60-90 dakikalık görüşmelerden oluşur ve toplam 9-12 hafta sürer. Prolonged exposure terapisi 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanmış ve çeşitli ampirik çalışmalarla etkinliği gösterilmiştir.