School-Based Cognitive Behavioral Therapy Interventions for Internet and Gaming Addiction in Adolescents: A Systematic Review
1Akdeniz University, Department of Guidance and Psychological Counseling, Antalya, Türkiye
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 87-103 DOI: 10.5455/JCBPR.162598
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Internet addiction has become an increasingly common problem, especially among children and adolescents. This problem has made school-based applications for Internet addiction important. Different approaches are used in school-based interventions for the prevention and treatment of Internet addiction. One of the most preferred approaches is cognitive behavioral therapy. In this study, a systematic review of studies examining school-based cognitive behavioral therapy practices for Internet and game addiction of adolescents in the literature was made. For this purpose, a comprehensive search was made in the databases of the Turkish National Thesis Center, Google Scholar, Science Direct, Springer, AKJournals, and EBSCO. The studies reached as a result of the literature review were evaluated according to the PRISMA guide. The results obtained in this study are expected to guide future research and new school-based cognitive behavioral interventions.


Ergenlerde İnternet ve Oyun Bağımlılığına Yönelik Okul Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme
1Akdeniz Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 87-103 DOI: 10.5455/JCBPR.162598

İnternet ve oyun bağımlılığı, özellikle çocuk ve ergenler arasında giderek yaygınlaşan bir sorun haline geldi. Bu sorun internet bağımlılığına yönelik okul temelli uygulamaları önemli hale getirdi. İnternet bağımlılığının önlenmesi ve tedavisi için oluşturulan okul temelli müdahalelerde farklı yaklaşımlardan faydalanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan sıklıkla tercih edileni ise bilişsel davranışçı terapidir. Bu çalışmada alanyazında ergenlerin internet ve oyun bağımlılığına yönelik okul temelli bilişsel davranışçı terapi uygulamalarını inceleyen çalışmaların sistematik derlemesi yapıldı. Bu amaca yönelik olarak Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, Science Direct, Springer, AKJournals ve Ulakbim veri tabanlarında kapsamlı bir tarama yapıldı. Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan çalışmalar PRISMA rehberine göre değerlendirildi. Bu çalışmada ulaşılan sonuçların sonraki araştırmalara ve yeni okul temelli bilişsel davranışçı müdahalelerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir.