Stress and Personality Types: A Review
1Ministry of National Education, Eskisehir, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Education, Rize, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(1): 71-86 DOI: 10.5455/JCBPR.126569
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Stress, which is an inseparable part of our lives, is a set of reactions including mental and physical symptoms that occur especially when we encounter challenging factors. Stress affects individuals in many ways, especially psychological and physiological effects. These influences shape the behavior of individuals. Personality is formed by the expression of behavioral and cognitive strategies that people give to the difficulties they face. For these reasons, there is a connection between stress and personality structure. The personality types and the five-factor personality traits of the stress experienced by individuals in challenging stress processes have been discussed in many studies. In this review, we aimed to examine the mental responses and strategies related to stress and to reveal the relationships between stress and personality structure. For this purpose we reviewed studies examined the realitonships between the stress characteristic and persoalitiy types, and five factor personality traits..


Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması
1Millî Eğitim Bakanlığı, Eskişehir, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rize, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(1): 71-86 DOI: 10.5455/JCBPR.126569

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan stres, özellikle zorlayıcı etkenler ile karşılaştığımızda ortaya çıkan zihinsel ve bedensel belirtileri içeren tepkiler bütünüdür. Stres başta psikolojik ve fizyolojik etkiler olmak üzere bireyleri çok yönlü bir şekilde etkilemekte; bu etkilerle birlikte bireylerin davranışlarını şekillendirmektedir. Kişilik insanın karşılaştığı zorluklara verdiği davranışsal ve bilişsel stratejilerinin dışavurumu ile oluşmaktadır. Bu nedenlerle stres ve kişilik yapısı arasında bir bağlantı vardır. Zorlayıcı stres süreçlerinde bireylerin yaşadıkları stresin kişilik tipleri ve beş faktör kişilik özellikleri ile ilişkileri, birçok araştırmada ele alınmıştır. Bu inceleme yazısında stresle ilişkili verilen zihinsel tepkileri ve stratejileri incelemek, stres ve kişilik yapısı arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, stresin ana yapısı ve özellikleri ile kişilik tipleri ve beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerini inceleyen bir derleme çalışması yapılmıştır..