Cognitive Behavioral Therapy in Post Traumatic Stress Disorder: A Case Report
1Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey
2University of Southampton, UK
3Ankara Social Sciences University, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(1): 87-94 DOI: 10.5455/JCBPR.144110
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a severe stress response that can have a long-term impact on an individual’s functionality after experiencing traumatic events such as accidents, natural disasters, or physical or sexual violence. The PTSD treatment model developed by Ehlers and Clark, which is one of the CBT protocols used in trauma therapy, suggests that the negative evaluation of the trauma and/or its aftermath by the individual, the differences in the nature of memory related to the event, and the coping strategies used by the person also play a role in the formation and continuation of trauma. This article discusses a CBT process using Ehlers and Clark’s model in a young 18-year-old with PTSD. During the process, the re-experiencing was reduced, the negative evaluations of trauma and its consequences were addressed, and the dysfunctional coping strategies were modified. After 12 sessions, the client no longer met the PTSD diagnostic criteria, their complaints were resolved, and there was a significant improvement in their functionality.


Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Olgu Sunumu
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
2Southampton Üniversitesi, İngiltere
3Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(1): 87-94 DOI: 10.5455/JCBPR.144110

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), kaza, doğal afet veya fiziksel veya cinsel şiddet gibi travmatik olayların ardından kişinin işlevselliği üzerinde uzun süreli bir etki oluşturan şiddetli bir stres tepkisidir. Travma tedavisinde uygulanan BDT protokollerinden birisi olan Ehlers ve Clark’ın TSSB Tedavi modeli, travmanın oluşumu ve sürmesinde bireylerin travma ve/veya sekellerini olumsuz değerlendirmesinin, olaya ilişkin belleğin doğasındaki farklılıkların ve bu faktörlere ek olarak da kişinin kullandığı baş etme stratejilerinin oynadığını ileri sürmektedir. Bu makalede TSSB tanısı alan 18 yaşında bir gencin Bilişsel Davranışçı Terapisinde Ehlers ve Clark modelinin uygulandığı bir BDT süreci ele alınmaktadır. Süreç içerisinde yeniden yaşantılama azaltılmış, travma ve sonuçlarının olumsuz değerlendirilen yorumlar ele alınmış ve işlevsiz başa çıkma stratejilerinin değiştirilmiştir. Danışanın 12 görüşme sonrasında TSSB tanı kriterlerini karşılamadığı, şikâyetlerinin ortadan kalktığı, işlevselliğinde belirgin bir düzelme olduğu görülmüştür.