An Unguided Computerized Cognitive Behavioral Therapy Program for Test Anxiety
1Antalya Bilim University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Psychology, Antalya, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 231-241 DOI: 10.5455/JCBPR.135830
Full Text PDF

Abstract

Test anxiety, a particular manifestation of performance anxiety similar to sports anxiety or the anxiety experienced during public speaking, is characterized by emotional, behavioral, and physiological responses that lead to diminished performance and academic attainment. The primary objective of this paper is to scrutinize the effectiveness of the “No More Test Anxiety” program, an Unguided Computerized Cognitive Behavioural Therapy (cCBT) for Test Anxiety, an intervention not yet implemented in Turkey. The study was conducted in two phases: a pilot study and the main study. The pilot study examined the accessibility and feasibility of the program with 11 participants, while the main study evaluated the efficacy of the program with 34 participants using a pre-test post-test control group design. Participants were assigned to groups via convenience sampling, and the Test Anxiety Inventory (TAI) and the State and Trait Anxiety Inventory (STAI) were used for analysis. The results demonstrated significant reductions in TAI, STAI-State, and STAI-Trait scores in the treatment group at the end of the intervention (respectively, p <0.001). Power analysis revealed that the study achieved sufficient power to detect these effects, and effect size calculations highlighted the clinical significance of the findings. The unguided cCBT program for test anxiety was determined to be both feasible and effective, offering insights into the innovative and evolving field of digital psychotherapy.


Sınav Kaygısına Yönelik Rehbersiz Bilgisayarlı Bilişsel Davranışçı Terapi Programı
1Antalya Bilim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Antalya, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 231-241 DOI: 10.5455/JCBPR.135830

Spor kaygısı ya da topluluk önünde konuşma kaygısına benzer bir performans kaygısı türü olan sınav kaygısı, bireyin bilişsel süreçleri tarafından ortaya çıkarılan duygusal, davranışsal ve fizyolojik tepkiler sebebiyle performansının ve akademik başarının düşmesine neden olan bir kaygıdır. Bu makalenin ana amacı, Türkiye’de henüz uygulanmaya başlanmamış olan Rehbersiz Bilgisayarlı Bilişsel Davranışçı Terapi (bBDT) programı olan “Sınav Kaygısına Son” programının etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır: pilot çalışma ve ana çalışma. Pilot çalışma, 11 katılımcı ile programın erişilebilirliği ve uygulanabilirliğini değerlendirmiştir. Ana çalışma ise 34 katılımcı ile gerçekleşmiş, ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Katılımcılar gruplara basit sıralı örnekleme yöntemi ile atanmış, Sınav Kaygısı Envanteri (SKE) ve Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE) analiz için kullanılmıştır. Tedavi grubundaki sınav kaygısı, durumluk ve sürekli kaygı puanları tedavi sonunda anlamlı derecede düşmüştür (sırasıyla, p <0,001). Güç analizi, bu etkileri saptamak için çalışmanın yeterli güce sahip olduğunu göstermiş, etki büyüklüğü hesaplamaları bulguların klinik önemini vurgulamıştır. Sınav kaygısı için rehbersiz bBDT programı, dijital psikoterapinin yenilikçi ve gelişmekte olan alanına içgörü sağlayarak, hem uygulanabilir hem de etkili bulunmuştur.