Evaluation of Psychosis Signs and Symptoms According to the Metacognitive Model: Determining Validity and Reliability of Turkish Version of The Beliefs about Paranoia Scale Short Form( BaPS-SF)e and The Measure of Common Responses to Unusual Experiences (MCR)
1Department of Psychiatry, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey
2Ankara Social Sciences University, Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Psychology, Ankara, Turkey
3Tokat Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Tokat, Turkey
4Tokat Niksar State Hospital, Department of Psychiatry, Tokat, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 242-253 DOI: 10.5455/JCBPR.145685
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of the study was to determine the validity and reliability of Turkish version of The Beliefs about Paranoia Scale Short Form (BaPS-SF) and The Measure of Common Responses to Unusual Experiences (MCR). One hundred and five patients diagnosed with schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar disorder with psychotic features with psychotic signs and symptoms and 80 healthy controls without any psychiatric diagnosis in the past or at the time of evaluation were included in the study. Patients were evaluated with the Positive and Negative Symptom Scale, the Bipolar Depression Rating Scale, the Young Mania Rating Scale, the Hamilton Anxiety Rating Scale and the Cognitive Attention Syndrome 1 Scale (CAS-1), in addition to the BaPS-SF and MCR. The age of the patients was 38.40 (11.94) years, and the control group was 37.11 (12.551) years. The groups were similar in terms of age, gender and education level. Married people were more common in the healthy control group (p=0.005). All psychopathology scales were significantly higher in the psychosis group (all p values <0.001). The internal consistency of the BaPS-SF was high (Cronbach a=0.898). lt was determined that the BaPS-SF has a three-factor structure: survival strategy, normalizing beliefs and negative beliefs. lt was determined that the MCR has a three-factor structure: social control and reassurance seeking, threat monitoring and avoidance and conscious self-regulation attempts The internal consistency of the subscales ranged from 0.867 to 0.876. Current results show that BaPS-SF and MCR are valid and reliable for Turkish population.


Psikoz Belirti ve Bulgularının Üstbilişsel Modele Göre Değerlendirilmesi: Olağandışı Deneyimlere Sık Verilen Yanıtlar Ölçeğinin ve Kuşkuculuk Hakkındaki İnanışlar Ölçeğinin Türkçe Sürümlerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
1Tokat Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Tokat, Türkiye
2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
4Tokat Niksar Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Tokat, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 242-253 DOI: 10.5455/JCBPR.145685

Bu araştırmada Kuşkuculuk Hakkındaki İnanışlar Ölçeği (KHİÖ) ve Olağandışı Deneyimlere Sık Verilen Yanıtlar Ölçeği (ODSVYÖ) Türkçe sürümlerinin geçerli ve güvenilir olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya psikotik belirti ve bulguları bulunan şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve psikotik özellikli bipolar bozukluk tanılı 105 hasta ve geçmişte veya değerlendirme anında herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan 80 sağlıklı kontrol dâhil edilmiştir. Hastalar KHİÖ ve ODSVYÖ’nün yanı sıra, Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği, Bipolar Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği ve Bilişsel Dikkat Sendromu 1 Ölçeği (BDS1Ö) ile değerlendirilmiştir. Hastaların yaşı 38,40 (11,94) yıl, kontrol grubunu ise 37,11 (12,551) yıldı. Gruplar yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından benzerdi. Sağlıklı kontrol grubunda evli olanlar daha fazlaydı (p=0,005). Tüm psikopatoloji ölçekleri psikoz grubunda belirgin olarak daha yüksekti (tüm p değerleri <0,001). KHİÖ’nün iç tutarlılığı yüksekti (Cronbach α=0,898). KHİÖ’nün kuşkuculuk hakkında olumsuz inançlar, sağkalım stratejileri ve normalleştirici inanışlar olmak üzere üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptandı. Olağandışı deneyimlere sık verilen yanıtlar ölçeği ise sosyal kontrol ve güvence arama, tehdit tarama ve kaçınma ve bilinçli kendini düzenleme teşebbüsleri olmak üzere üç faktörlü bir yapı gösterdi. ODSVYÖ’nün iç tutarlığı da yüksekti (Cronbach α=0,820). Mevcutsonuçlar KHİÖ ve ODSVYÖ’nün Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.