The Experiences of Mental Health Professionals Providing Online Psychological Support to Refugees During the COVID-19: A Qualitative Study
1Independent Psychologist, Istanbul, Turkey
2Istanbul Bilgi University, Graduate School of Graduate Studies, Trauma and Disaster Mental Health Studies Master's Program, Istanbul, Turkey
3Fenerbahçe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, English Nursing Program, Istanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 264-278 DOI: 10.5455/JCBPR.155223
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study examines the online psychological support experiences of professionals who provide mental health support for refugees during the COVID-19 pandemic. In this study, which was carried out in a phenomenological design, in-depth online interviews were conducted with ten mental health professionals residing in Turkey. The data were analyzed using by thematic analysis. The data obtained from the interview were gathered under five main themes and nineteen sub-themes. In these main themes, the prejudices of mental health professionals towards online psychological support and the adaptation processes to this process; the advantages and disadvantages of online psychological support, the emotions experienced during the online psychological support process, and coping methods in some problematic situations were obtained when working with refugees. At the beginning of the difficulties reported by mental health professionals, there were the difficulties of providing online psychological support to refugees with limited opportunities during the pandemic period and the challenges caused by external problems in working with psychological issues online. It was determined that their most important need was to learn the intricacies of maintaining mental health care during a crisis. For this reason, it is thought that mental health professionals working with refugees need more support and that more work should be done in the field.


COVID-19 Döneminde Mültecilere Çevrim İçi Psikolojik Destek Sağlayan Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Deneyimleri: Nitel Çalışma
1Bağımsız Psikolog, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
3Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İngilizce Hemşirelik Programı, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 264-278 DOI: 10.5455/JCBPR.155223

Bu çalışmanın amacı, COVID-19 döneminde mültecilere yönelik ruh sağlığı desteği sunan profesyonellerin çevrim içi psikolojik destek deneyimlerinin incelenmesidir. Fenomenolojik desende yapılan bu çalışmada pandemi döneminde mültecilere çevrim içi psikolojik destek sağlayan ve Türkiye’de ikamet eden on ruh sağlığı profesyoneli ile derinlemesine çevrim içi görüşmeler yapıldı. Veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edildi. Görüşmeden elde edilen veriler, beş ana tema ve on dokuz alt tema altında toplandı. Bu temalarda ruh sağlığı profesyonellerinin çevrim içi psikolojik desteğe yönelik ön yargıları ve bu sürece adaptasyon süreçleri; mültecilerle çalışırken çevrim içi psikolojik desteğin avantajları ve dezavantajları, çevrim içi psikolojik destek sürecinde yaşanan duygular ve bazı zor durumlardaki baş etme yöntemleri ile ilgili bulgular elde edildi. Ruh sağlığı profesyonellerinin bildirdiği zorlukların başında pandemi döneminde mültecilere sınırlı olanaklar dâhilinde çevrim içi psikolojik destek sunmaları ve dışsal sorunların psikolojik sorunların çevrim içi olarak çalışılmasında yarattığı güçlükler yer alırken; en önemli gereksinimleri çevrim içi ruh sağlığı hizmetini sürdürmenin inceliklerini öğrenme olduğu saptandı. Bu nedenle mültecilerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin özellikle çevrim içi çalışırken daha fazla desteklenmeye ihtiyaçları olduğu ve alanda bu konuda gelecekte daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmektedir.