Investigation of the Relationship Between Early Maladaptive Schemes in OCD Subtypes
1University of Health Sciences, Ankara Diskapi Training and Research Hospital, Psychiatry Department, Ankara, Turkey
2Yuksek Ihtisas University Faculty of Medicine, Psychiatry Department, Ankara, Turkey
3Private Practice
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 279-286 DOI: 10.5455/JCBPR.156240
Full Text PDF

Abstract

There are few studies in the literature examining the role of early maladaptive schemas (EMS) in OCD. In addition, to the best of our knowledge, there is no study examining OCD in terms of schema domains and the scope of schema theory. Our study, in which and the relationship between OCD subtype and EMS was examined, was planned to contribute to the literature in conceptualizing OCD according to the schema model. 60 OCD patients and 111 healthy volunteers were included in the study and sociodemographic form, Young Schema Scale Short Form-3 and Obsessive Compulsive Inventory-Revised scales were applied. Considering the hypothesis that each psychopathology exhibits unique schema activations, increasing number of prospective studies examining OCD and its subtypes and early maladaptive schemas and schema domains will contribute to the literature in this field. Although the common denominator of the studies conducted is that certain EMSs are active in OCD, our study stands out in terms of examining subtypes and schema domain correlations.


OKB Alt Tiplerinde Erken Maladaptif Şemalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Diskapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Özel Muayenehane
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 279-286 DOI: 10.5455/JCBPR.156240

OKB’de erken dönem uyum bozucu şemaların (EMS) rolünü inceleyen çalışmalar literatürde az sayıda mevcuttur. Ek olarak OKB’yi belirti alttiplerini ele alarak, şema teorisi kapsamında inceleyen çalışma da bilgimiz dâhilinde mevcut değildir. Çalışmamız OKB’nin alttipleri ele alınarak şema modeline göre kavramsallaştırılması açısından literatüre katkı sunması için planlanmış ve OKB alt boyutları ile EMS ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya 60 OKB hastası ve 111 sağlıklı gönüllü alınmıştır ve sosyodemografik form, Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 ve Obsesif Kompulsif Envanter-Revize ölçekleri uygulanmıştır. Her psikopatolojiniin kendine özgü şema aktivasyonlarına sahip olması hipotezi de göz önüne alındığında, OKB ve alttipleri ve erken dönem uyum bozucu şemalar ve şema alanlarını inceleyen çalışmalarının sayısının artması literatüre bu alanda katkı sağlayacaktır. Genel olarak yapılan çalışmaların ortak paydasının OKB’de belirli EMS’lerin aktif olduğu olsa da alttipleri ile şema alanları korelasyonu bakılması açısından çalışmamız öne çıkmaktadır.