E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group

Sinay Önen, Ahmet İnel, Bilgen Biçer Kanat, İbrahim Taymur, Ersin Budak, Suna Eraybay.

Abstract
Aim: Early traumatic experiences and neglect can be related to negative emotional, cognitive and neurodevelopmental changes and can lead to a predisposition to several mental disorders, including suicidal behaviors. In this study we aimed to examine the attachment styles of suicide attempters using drugs and their early traumatic experiences, compared to healthy controls.
Method: The study involved 76 people who had attempted suicide with drugs and 84 healthy controls who did not have any psychiatric disorder. In the evaluation we have used the following: a sociodemographic data form, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Childhood Traumas Questionnaire (CTQ - 28) and Relationship Scales Questionnaire (RSQ) with those who agreed to participate in the study.
Results: Fearful attachment styles from the relation scale survey of those who attempted suicide were significantly higher than the control group (p<0.001). BDI (p<0.001), BAI (p<0.001), emotional abuse (p<0.001), physical abuse (p=0.001), emotional neglect (p<0.001), physical neglect (p<0.001) and sexual abuse (p=0.001) scale scores were statistically higher in suicide attempters than those of the control group.
Conclusion: Negative early life experiences and attachment style constitute the main beliefs of a person, and these beliefs can present themselves in how somebody build relationships and in interpersonal problems. Early traumatic experiences and attachment styles developed on this axis have an important role in the formation of psychopathologies.

Key words: suicide; attachment style; childhood traumas; depression; anxietyİlaç Alarak İntihar Eden Hastalar ve Sağlıklı Kişiler Arasında Bağlanma Stilleri ve Çocukluk Çağı Travmatik Deneyimlerin Karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Erken travmatik yaşantılar ve ihmaller olumsuz emosyonel, bilişsel ve nörogelişimsel değişikliklerle ilişkili olabilmekte ve suisidal davranışları da içeren bir çok mental mozukluğa yatkınlık oluşturabilmektedir. Bu çalışmada; ilaçla suiside olmuş kişilerdeki bağlanma stilleri ve erken travmatik yaşantıların sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasını amaçladık.
Yöntem: Çalışma; ilaçla intihar girişiminde bulunan 76 kişi ve herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 84 sağlıklı kişi alınmıştır. Çalışmayı kabul edenlerde; sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ - 28) ve İlişki Ölçekleri Anketi(İÖA) kullanılmıştır.
Bulgular: İntihar girişiminde bulunan kişilerde ilişki ölçeği anketine ait korkulu bağlanma stilleri kontrol gurubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.001). İntihar girişiminde bulunan grupta BDE (p<0.001), BAE (p<0.001), duygusal istismar (p<0,001), fiziksel istismar (p=0,001), duygusal ihmal (p<0,001), fiziksel ihmal (p<0,001) ve cinsel istismar (p=0,001) alt ölçek puanları sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Kişinin geçmiş yaşantılarındaki olumsuz yaşantıları, deneyimleri ve bağlanma biçimleri kişinin belli başlı inanışlarını oluşturmakta ve bu inanışlar ilişki kurma biçimi ve kişiler arası problemlerde kendisini gösterebilmektedir. Geçmiş travmatik yaşantılar ve bu eksende gelişmiş bağlanma stilleri psikopatolojilerin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: intihar; bağlanma stilleri; çocukluk çağı travma; depresyon; anksiyete


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sinay Önen
Articles by Ahmet İnel
Articles by Bilgen Biçer Kanat
Articles by İbrahim Taymur
Articles by Ersin Budak
Articles by Suna Eraybay
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1609
Downloaded: 499
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Onen S, Inel A, Kanat BB, Taymur I, Budak E, Eraybay S. Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. JCBPR. 2017; 6(2): 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662


Web Style

Onen S, Inel A, Kanat BB, Taymur I, Budak E, Eraybay S. Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. http://www.jcbpr.org/?mno=244662 [Access: October 19, 2018]. doi:10.5455/JCBPR.244662


AMA (American Medical Association) Style

Onen S, Inel A, Kanat BB, Taymur I, Budak E, Eraybay S. Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. JCBPR. 2017; 6(2): 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662Vancouver/ICMJE Style

Onen S, Inel A, Kanat BB, Taymur I, Budak E, Eraybay S. Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. JCBPR. (2017), [cited October 19, 2018]; 6(2): 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662Harvard Style

Onen, S., Inel, A., Kanat, B. B., Taymur, I., Budak, E. & Eraybay, S. (2017) Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. JCBPR, 6 (2), 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662Turabian Style

Onen, Sinay, Ahmet Inel, Bilgen Bicer Kanat, Ibrahim Taymur, Ersin Budak, and Suna Eraybay. 2017. Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662Chicago Style

Onen, Sinay, Ahmet Inel, Bilgen Bicer Kanat, Ibrahim Taymur, Ersin Budak, and Suna Eraybay. "Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662MLA (The Modern Language Association) Style

Onen, Sinay, Ahmet Inel, Bilgen Bicer Kanat, Ibrahim Taymur, Ersin Budak, and Suna Eraybay. "Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.2 (2017), 51-58. Print. doi:10.5455/JCBPR.244662APA (American Psychological Association) Style

Onen, S., Inel, A., Kanat, B. B., Taymur, I., Budak, E. & Eraybay, S. (2017) Comparison of Childhood Traumatic Experience and Attachment Styles among Patients in Suicide Attempts with Drugs and the Healthy Control Group. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 51-58. doi:10.5455/JCBPR.244662