E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale

Saide Umut Zeybek, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul.

Abstract
The aim of this study is to investigate the applicability of Coping Attitudes Scale: Measure of Positive Attitudes in Depression (CAS) among Turkish young adult community sample and determine the psychometric properties (validity and reliability) of this scale. This study was conducted with 419 students attending different departments in Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Education in the spring semester of academic year of 2015-2016. Positive Functional Attitudes Scale, Beck Depression Scale, Beck Hopelessness Scale, Automatic Thoughts Scale, Positivity Scale and Developed Automatic Thoughts Scale.were used as data collection tools. Confirmatory factor analysis (CFA) were used for investigation of the psychometric properties of the PFAS. Also, criterion-related validity, test-retest validity, and internal consistency were used calculated. The CFA results showed that standardized item estimates of the CAS ranged between 0.45 and 0.47. Also the CFA results showed that the original factor structure of the PFAS confirmed on the Turkish sample. internal consistency was calculated using the total community sample’s PFAS score. Cronbach’s alpha coefficient ort he total scale (.93) was high. Test-retest results of the subscales were 0.76. The findings showed that factor structures of the PFAS’ life perspective, personal accomplishment, positive future, self-worth, coping with problems had psychometric quality in Turkish version. As a result of the study, the Turkish version of PFAS has good validity and reliability for young adult community sample.

Key words: Positive Functional Attitudes, Scale Adaptation, University StudentsPozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Ozet
Bu araştırmanın amacı DeJong ve Overholser (2007) tarafından geliştirilmiş olan Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği (PFTÖ)’nin Türkçe formunun klinik olmayan genç yetişkin popülasyon için uygulanabilirliğini araştırmak ve psikometrik (geçerlik ve güvenirlik) özelliklerini saptamaktır. Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan 419 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplamada Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Pozitiflik Ölçeği ve Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeği kullanılmıştır. PFT֒nün psikometrik özellikleri; doğrulayıcı faktör analizi (DFA), ölçüt geçerliği, test tekrar test ve iç tutarlılık katsayıları kullanılarak incelenmiştir. DFA, PFT֒nün standartlaştırılmış madde tahminlerinin .45 ile .77 arasında olduğunu göstermiştir. Ayrıca DFA sonuçları, ölçeğin özgün modelinin tam olarak Türkçe formunda doğrulandığını kanıtlamıştır. Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Türkçe formundan elde edilen puanlar üzerinden iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .93 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test geçerliği için de 0.76 ilişki katsayılarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, PFT֒nün Türkçe formunun duygu düzenlenmeyi, hayata bakış açısı, kişisel başarı, olumlu gelecek, özsaygı, problemlerle baş etme olarak beş alt boyutta değerlendirmede yeterli olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Türkçe formunun klinik olmayan genç yetişkin popülasyon üzerinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pozitif fonksiyonel tutumlar, olumlu bilişler, geçerlik, güvenirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Saide Umut Zeybek
Articles by Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1522
Downloaded: 473
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Zeybek SU, Erogul ARC. [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. JCBPR. 2017; 6(2): 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653


Web Style

Zeybek SU, Erogul ARC. [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. http://www.jcbpr.org/?mno=251653 [Access: October 19, 2018]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653


AMA (American Medical Association) Style

Zeybek SU, Erogul ARC. [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. JCBPR. 2017; 6(2): 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653Vancouver/ICMJE Style

Zeybek SU, Erogul ARC. [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. JCBPR. (2017), [cited October 19, 2018]; 6(2): 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653Harvard Style

Zeybek, S. U. & Erogul, A. R. C. (2017) [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. JCBPR, 6 (2), 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653Turabian Style

Zeybek, Saide Umut, and Ayse Rezan Cecen Erogul. 2017. [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653Chicago Style

Zeybek, Saide Umut, and Ayse Rezan Cecen Erogul. "[An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653MLA (The Modern Language Association) Style

Zeybek, Saide Umut, and Ayse Rezan Cecen Erogul. "[An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.2 (2017), 59-66. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653APA (American Psychological Association) Style

Zeybek, S. U. & Erogul, A. R. C. (2017) [An Examınatıon of Psychometrıc Propertıes of Posıtıve Functıonal Attıtudes Scale]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 59-66. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.251653