E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder

Güliz Şenormancı, Ramazan Konkan, Ömer Şenormancı.

Abstract
Several studies have shown that obsessive beliefs are not specific for OCD, may also play a role in occurence of other anxiety disorders and depression. In these studies, anxiety disorders were evaluated together, with mixed samples of anxiety disorders. Obsessive beliefs are assessed in a sample of generalized anxiety disorder (GAD) and compared with healthy control group. The current study compared 119 patients with GAD and 137 healthy controls. Written informed consent was provided and Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44), Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale, Beck Depression Inventory (BDE), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) were administered to each participant. Total scores and subscale scores for OBQ-44 in the GAD group were found to be significantly higher the control group (p<0,05). When state anxiety level and the confounding effect of trait anxiety were controlled, OBQ-44 subscales and total scores were found not to be significant except ‘perfectionism/intolerance of uncertainty’ subscale (p=0,000 and p=0,002 respectively). When confounding effect of depression level was controlled, OBQ-44 subscales and total scores were found not to be significant (p>0,05) except ‘perfectionism/intolerance of uncertainty’ subscale (p=0,000). According to of our study, ‘perfectionism/intolerance of uncertainty’ continues to be statistically significant when state anxiety, trait anxiety and depression levels were controlled respectively. The ‘perfectionism/intolerance of uncertainty’ may contribute to development and persistence of GAD symptoms and evaluation and development of approaches to change these beliefs may improve results of cognitive behavioral therapy in GAD patients.

Key words: Generalized anxiety disorder, obsessive beliefs, obsessive compulsive disorderYaygın anksiyete bozukluğunda obsesif inançlar

Ozet
Bazı çalışmalarda obsesif inançların sadece OKB’ye özgü olmadıkları; anksiyete bozuklukları ve depresyonun oluşumunu sağlayan ortak bir özellik olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak bu çalışmalarda genellikle anksiyete bozuklukları bir arada karışık örneklem olarak değerlendirilmiştir. YAB olan kişilerden oluşan bir örneklemde obsesif inançlar değerlendirilmiş ve sonuçları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada 119 YAB hastası ile 137 sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldı. Katılımcılardan çalışmaya katılım ile ilgili yazılı onam alındı ve Obsesif İnanışlar Ölçeği-44 (OİÖ-44), Yaygın Anksiyete Bozukluğu-7 (YAB-7) testi, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE) uygulandı. YAB grubunun OİÖ-44 toplam ve alt ölçek puanları kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Gruplar arası OİÖ-44 puanları hem durumluk kaygı düzeyinin hem de sürekli kaygı düzeyinin karıştırıcı etkisinin kontrol edilerek karşılaştırılması sonucunda ‘mükemmeliyetçilik/belirsizliğe tahammülsüzlük’ alt ölçeği (sırasıyla p=0,000 ve p=0,002) dışındaki ölçek puanları anlamlılığını yitirdi. Gruplar arası OİÖ-44 puanları depresyon düzeyinin karıştırıcı etkisi kontrol edilerek karşılaştırıldığında yine ‘mükemmeliyetçilik/belirsizliğe tahammülsüzlük’ (p=0,000) alt ölçeği dışındaki ölçek puanları anlamlılığını yitirdi (p>0,05). Çalışmamızın sonuçlarına göre ‘mükemmelliyetçilik/belirsizliğe tahammülsüzlük’ inancı durumluk, sürekli ve depresyon düzeyleri sırasıyla kontrol edildiğinde istatistiksel olarak anlamlılığını sürdürmektedir. ‘Mükemmelliyetçilik/belirsizliğe tahammülsüzlük’ inancının YAB belirtilerinin gelişimi ve sürdürümüne katkıda bulunabileceği bilişsel davranışçı terapilerde bu inançların saptanması ve değişimine yönelik girişimlerin geliştirilmesinin YAB’nin tedaviye yanıtını artırabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif inançlar, obsesif kompulsif bozukluk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Güliz Şenormancı
Articles by Ramazan Konkan
Articles by Ömer Şenormancı
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3300
Downloaded: 1259
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. JCBPR. 2017; 6(3): 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044


Web Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. http://www.jcbpr.org/?mno=260044 [Access: May 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044


AMA (American Medical Association) Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. JCBPR. 2017; 6(3): 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044Vancouver/ICMJE Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. JCBPR. (2017), [cited May 22, 2019]; 6(3): 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044Harvard Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci (2017) [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. JCBPR, 6 (3), 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044Turabian Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. 2017. [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044Chicago Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. "[Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044MLA (The Modern Language Association) Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci. "[Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.3 (2017), 115-122. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044APA (American Psychological Association) Style

Guliz Senormanci, Ramazan Konkan, Omer Senormanci (2017) [Obsessive beliefs in generalized anxiety disorder]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (3), 115-122. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.260044