E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas

S. Barbaros Yalçın, Mehmet Ak, Mehmet Kavaklı, Şahin Kesi& 775;ci& 775;.

Abstract
Objective: The aim of this study is to determine whether individuals’ early maladaptive schemas predict their happiness levels or not and to find out what early maladaptive schemas prevent individuals’ happiness. Method: Relational screening model was used in the study. The study group consisted of the 253 university students; 198 (%78.3) females and 55 (%21.7) males. “The Qxford Happiness Questionnaire Short Form”, developed by Hills and Argyle (2002) and adapted into Turkish by Doğan and Çötok (2011), and “Young Schema Scale-Short Form 3”, developed by Young et al. (2003) and adapted into Turkish by Soygüt, Karaosmanoğlu, and Çakır (2009) were used to gather the data for the study. Results: According to the results obtained from the study, it was found out that there is a significantly negative relation between happiness and Vulnerability to Harm & Illness, Pessimism/Negativity, Failure, Social Isolation, Emotional Inhibition, Approval-Seeking and Insufficient Self-Control. Moreover, university students’ Pessimism/Negativity and Failure schemas were found to be the predictors of their happiness levels. Conclusion: Families, teachers and mental health workers should work together to resolve the Pessimism/Negativity and Failure early maladaptive schemas of university students’. It is considered as a preventive measure that the education system must be reviewed.

Key words: Happiness, Early Maladaptive Schemas, Happiness and SchemaMutluluğun Önündeki Engel: Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Ozet
Amaç: Bu araştırmada bireylerin erken dönem uyumsuz şemalarının mutluluk düzeylerini yordayıp yordamadığı ve hangi erken dönem uyumsuz şemaların mutluluğun önünde engel olabileceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 198’ü (%78,3) kız, 55’si erkek (%21,7) olmak üzere toplamda 253 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Hills ve Argyle, (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Doğan ve Çötok (2011) tarafından yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ile Young ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen Türkçe geçerlik ve güvenirliği Soygüt, Karaosmanoğlu ve Çakır (2009) tarafından yapılan Young Şema Ölçeği-Kısa Form 3 kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre mutluluk ile tehditler karşısında dayanıksızlık, karamsarlık, başarısızlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, onay arayıcılık ve yetersiz özdenetim erken dönem uyumsuz şemaları arasında negatif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin karamsarlık ve başarısızlık erken dönem uyumsuz şemalarının ise mutluluk düzeylerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Çalışmanın katılımcıları olan genç öğrencilerin karamsarlık ve başarısızlık erken dönem uyumsuz şemalarının giderilmesi için aileler, öğretmenler ve ruh sağlığı çalışanları birlikte çalışmalı, koruyucu tedbirler anlamında ise eğitim sistemlerinin gözden geçirilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Erken dönem uyumsuz şemalar, Mutluluk ve şema


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by S. Barbaros Yalçın
Articles by Mehmet Ak
Articles by Mehmet Kavaklı
Articles by Şahin Kesi& 775;ci& 775;
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4272
Downloaded: 1243
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

, ca, . [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. JCBPR. 2018; 7(1): 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828


Web Style

, ca, . [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. http://www.jcbpr.org/?mno=270828 [Access: June 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828


AMA (American Medical Association) Style

, ca, . [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. JCBPR. 2018; 7(1): 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828Vancouver/ICMJE Style

, ca, . [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. JCBPR. (2018), [cited June 20, 2019]; 7(1): 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828Harvard Style

, , c. a. . & (2018) [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. JCBPR, 7 (1), 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828Turabian Style

, ci and, and . 2018. [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828Chicago Style

, ci and, and . "[The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7 (2018), 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828MLA (The Modern Language Association) Style

, ci and, and . "[The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 7.1 (2018), 7-13. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828APA (American Psychological Association) Style

, , c. a. . & (2018) [The Obstacle to Happiness: Early Maladaptive Schemas]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7 (1), 7-13. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.270828