E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Review Article 


Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application

Kaasım Fatih Yavuz, Furkan Bahadır Alptekin.

Abstract
Many approaches to psychology and psychiatry have tried to explain behaviors etiologically. Functional contextualism, followed by radical behaviorism, and its application functional analysis of behavior can be considered as an alternative to mainstream approaches. Functional analysis, in analyzing a particular behavior, takes into account the context in which behavior itself present and suggests that it focus on contextual factors that influence behavior in the direction of learning principles. These factors are environment in which a particular behavior occurs, internal/external stimuli, and consequences of that behavior.

In this review, we will first explain the topographic analysis that focuses on the shape and features of behavior and the structural analysis that reveals the time, duration, frequency, intensity, deficit or excess, and will discuss the existing differences between these and functional analysis. Then the learning principles, habituation, respondent conditioning, operant conditioning, social learning and derived relational response will be briefly explained. And after functional analysis of behavior and its clinical examples will be focused. Taken together, these three analyzes can create an objective and useful background in clinical practice and research processes –independent of theoretical approaches.

Key words: Behavioral analysis, functional contextualism, behaviorismDAVRANIŞIN İŞLEVSEL ANALİZİ ve KLİNİKTE UYGULANMASI

Ozet
Psikoloji ve psikiyatride bir çok yaklaşım, davranışları etiyolojik açıdan açıklama gayreti sergiler. Radikal davranışçı geleneği izleyen işlevsel bağlamsalcılık ve uygulama yöntemi olan davranışın işlevsel analizi ise ana akım yaklaşımlara bir alternatif olarak ele alınabilir. İşlevsel analiz, belirli bir davranışın analizinde, o davranışın bizzat içinde bulunduğu bağlamı dikkate alır ve öğrenme ilkeleri doğrultusunda davranış üzerinde etkili olan bağlamsal faktörlere odaklanılmasını önerir. Bu faktörler, bir davranışın meydana geldiği çevre, içsel/dışsal uyaranlar ve davranışın yol açtığı sonuçlardır.

Bu derlemede, davranışın anlaşılmasında görünüme odaklanan topoğrafik analizin ardından davranışın zamanı, süresi, sıklığı, yoğunluğu, gerekenden eksik mi aşırı mı olduğunu inceleyen yapısal analize değinilecek ve bunların işlevsel analizle varolan farkları vurgulanacaktır. Daha sonra davranışın işlevsel analizinin dayandığı öğrenme ilkeleri olan alışma, tepkisel koşullanma, edimsel koşullanma, sosyal öğrenme ve türetilmiş ilişkisel yanıtlama kısaca vurgulanacak, takibinde davranışın işlevsel analizi ve klinik kullanımına dair örneklere odaklanılacaktır. Bu üç analiz birlikte ele alındığında -hangi kuramsal yaklaşıma bağlı olunursa olunsun- klinik uygulama ve araştırma süreçlerinde objektif ve kullanışlı bir çalışma zemini oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal analiz, işlevsel bağlamsalcılık, davranışçılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kaasım Fatih Yavuz
Articles by Furkan Bahadır Alptekin
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4268
Downloaded: 1230


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. JCBPR. 2017; 6(2): 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400


Web Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. http://www.jcbpr.org/?mno=264400 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400


AMA (American Medical Association) Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. JCBPR. 2017; 6(2): 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400Vancouver/ICMJE Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. JCBPR. (2017), [cited March 28, 2020]; 6(2): 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400Harvard Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin (2017) [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. JCBPR, 6 (2), 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400Turabian Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. 2017. [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400Chicago Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. "[Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6 (2017), 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400MLA (The Modern Language Association) Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin. "[Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 6.2 (2017), 88-94. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400APA (American Psychological Association) Style

Kaasim Fatih Yavuz, Furkan Bahadir Alptekin (2017) [Functional Analysis of Behavior and Its Clinical Application]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 6 (2), 88-94. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.264400