E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample

Yusuf BİLGE, Yıldız BİLGE.

Abstract
Objective: This study aims to test psychometric properties of The Personality Belief Questionnaire-Short Turkish Form (PBQ-STF) in the community sample and to determine the validity and reliability of the Borderline Personality Disorder subscale, which was not included in the previous Turkish adaptation studies. Method: PBQ-STF was administered to a sample of 650 participants (in the age range of 18-66 years, 362 women (55.7%) and 288 men (44.3%)). Test-retest reliability was applied on a group of 30 person from sample with interval four weeks. For testing convergent validity, Beck Depression Inventory (n=108), State-Trait Anxiety Inventory (n=100) and Dysfunctional Attitude Scale (n=108) were also employed. Results: Cronbach’s alpha values varied between .70-.84. Test-retest reliabilities were .77-.90. PBQ-SF’s all subscales were correlated each other positively. In the exploratory factor analysis (EFA), PBQ-STF subscales revealed two factors explained 70,89% of the total variance. In the confirmatory factor analysis (CFA), it was seen adaptive statistical values of scale were at acceptable/agreeable level. Conclusion: According to the results obtained from the analyzes made, it was determined that PBQ-STF has strong psychometric evidence and is a reliable and valid scale that can be used in evaluating personality beliefs.

Key words: Personality Beliefs Questionnaire, short form, personality disorders, validity, reliabilityKişilik İnanç Ölçeği Kısa Formunun Türk Toplum Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışma Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Türkçe Formu (KİÖ-KTF)’nun psikometrik özelliklerinin toplum örnekleminde sınanması ve daha önceki Türkçe uyarlama çalışmalarında yer almayan borderline kişilik bozukluğu alt ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışma 18-66 yaş aralığındaki 362 kadın (%55,7) ve 288 erkekten (%44,3) oluşan toplam 650 kişilik toplum örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubundan 30 kişiye 4 hafta arayla test tekrar test yapılmıştır. Yakınsak geçerlilik için 108 kişiye Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ), 100 kişiye Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve 108 kişiye ise Beck Depresyon Envanteri (BDE) uygulanmıştır. Bulgular: Örneklem grubundan elde edilen verilere uygulanan istatistiksel analizler sonucunda KİÖ-KTF alt ölçeklerinin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı değerleri .70-.84 arasındadır ve test tekrar test korelasyonları ise .77-.90 arasında bulunmuştur. KİÖ-KTF’nin bütün alt ölçeklerinin birbiriyle pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yakınsak geçerlilik için uygulanan FOTÖ, BDE, STAI’nın alt ölçekleriyle KİÖ-KTF alt ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. KİÖ-KTF’nin yapı geçerlilik çalışması için yapılan açımlayıcı faktör analizinde KİÖ-KTF kişilik bozukluğu alt ölçeklerinin öz değeri 1'in üzerinde olan iki faktöre yüklendiği ve total varyansın %70,89’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde ise her bir alt ölçeğin uyum istatistik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilere göre KİÖ-KTF’nin güçlü psikometrik kanıtlara sahip olduğu ve toplum örnekleminde kişilik inançlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişilik inanç ölçeği, kısa form, kişilik bozuklukları, geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Yusuf BİLGE
Articles by Yıldız BİLGE
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2449
Downloaded: 526


How to Cite this Article
Pubmed Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. JCBPR. 2019; 8(1): 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864


Web Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. http://www.jcbpr.org/?mno=299864 [Access: March 28, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864


AMA (American Medical Association) Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. JCBPR. 2019; 8(1): 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864Vancouver/ICMJE Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. JCBPR. (2019), [cited March 28, 2020]; 8(1): 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864Harvard Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE (2019) [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. JCBPR, 8 (1), 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864Turabian Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. 2019. [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864Chicago Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. "[A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8 (2019), 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864MLA (The Modern Language Association) Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE. "[A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 8.1 (2019), 7-15. Print.Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864APA (American Psychological Association) Style

Yusuf BILGE, Yildiz BILGE (2019) [A Study on The Validity and Reliability of The Personality Belief Questionnaire-Short Form in Turkish Community Sample]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 8 (1), 7-15. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.299864