E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale

Mehmet Enes Gökler, Şenol Turan.

Abstract
Abstract
Objective: The aim of the study was to determine the validity and reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale (SBS).
Method: This methodologic study was carried out in Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University-Cerrahpaşa. The sample size was calculated to be at least 10 times the number of items in the scale. Participants’ sociodemographic characteristics, control frequency of some social media tools, number of selfie photos, SBS Scale and Social Media Addiction Scale -Adult Form were conducted. In order to test the construct validity of the scale, factor analysis was applied and the Kaiser-Meyer-Olkin coefficient and Barlett Test result were calculated than confirmatory factor analysis was performed. In order to evaluate the reliability of the scale, item total score correlation, internal consistency (Cronbach's alpha) and test-retest correlation were used.
Results: Of the participants 59.1% was male. The mean of age was 23.09±1.68 (range 22-37) years. According to the factor analysis, it was observed that the structure consisting of 6 factors explained 62.23% of the total change in SBS scores. The Cronbach's alpha coefficient was determined to be 0.961. There was a positive correlation between the scores of SAMAS-AF and SBS scores (r: 0.444; p <0.001). As the frequency of using instagram was increased, the mean score of SBS was increased (p <0.003).
Discussion: SBS is a valid and reliable instrument to evaluate the Selfitis Behavior. In addition, it was concluded that it would be useful to use this scale in different and large groups.

Key words: Obsessed Selfie, Validity and reliability, Social media addiction, SelfitisTakıntılı Özçekim Davranışı Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Ozet
Giriş: Bu çalışma ile Takıntılı Özçekim Davranışı Ölçeği’nin (TÖDÖ) Türkçe sürümünün geçerlik ve güvenilirliğini ortaya koymayı amaçlanmaktadır.
Yöntem: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan tıp fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Örneklem büyüklüğü ölçekteki madde sayısının en az 10 katı olacak şekilde hedeflenmiştir. Kullanılan ankette TÖDÖ, yaş, cinsiyet, özçekim yapma-yayınlama sayıları, bazı sosyal medya araçlarını kontrol sıklıkları ile Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği - Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) bulunmakta idi. Ölçeğin yapı kavram geçerliğini test etmek için faktör analizi uygulanarak, Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ile Barlett Testi sonucu hesaplandı sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek için madde toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık (Cronbach alfa) ve test-tekrar test korelasyonu kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 215 öğrencinin %59,1’i erkek ve yaş ortalamaları 23,09±1,68 (genişlik, 22-37) yıl idi. Ölçek faktör analizi için uyumlu bulundu (KMO=0,926, p<0,001). Yapılan faktör analizine göre 6 faktörden oluşan yapının TÖDÖ puanlarındaki toplam değişimin %62,23’ünü açıkladığı görüldü. TÖD֒nün Cronbach alfa katsayısı 0,961 olarak tespit edildi. Eş test geçerliliğinde SMBÖ-YF ile TÖDÖ ölçeğinden aldıkları puanlar arasında pozitif yönde korelasyon izlendi (r:0,444; p<0,001). Öğrencilerin instagram’ı kullanma sıklığı arttıkça TÖDÖ ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları artıyordu (p<0,003).
Sonuç: Sonuç olarak TÖD֒nün üniversite öğrencilerinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulundu. Ayrıca bu ölçek kullanılarak farklı ve geniş gruplarla yapılacak araştırmaların yararlı olacağı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Takıntılı özçekim, Geçerlik ve güvenilirlik, Sosyal medya bağımlılığı, Selfisit


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Enes Gökler
Articles by Şenol Turan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gokler ME, Turan S. [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125


Web Style

Gokler ME, Turan S. [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. http://www.jcbpr.org/?mno=60125 [Access: September 02, 2020]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125


AMA (American Medical Association) Style

Gokler ME, Turan S. [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125Vancouver/ICMJE Style

Gokler ME, Turan S. [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125Harvard Style

Gokler, M. E. & Turan, . S. (2020) [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125Turabian Style

Gokler, Mehmet Enes, and Senol Turan. 2020. [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125Chicago Style

Gokler, Mehmet Enes, and Senol Turan. "[Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125MLA (The Modern Language Association) Style

Gokler, Mehmet Enes, and Senol Turan. "[Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]." Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125APA (American Psychological Association) Style

Gokler, M. E. & Turan, . S. (2020) [Determining Validity and Reliability of Turkish version of Selfitis Behavior Scale]. Turkish. doi:10.5455/JCBPR.60125