E-ISSN 2636-8765 | ISSN 2146-9490
 

Original Research 


Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri

Tubanur Bayram Kuzgun, Ebru Şalcıoğlu .

Abstract
Travma sonrası stres belirtilerinin sürdürülmesinde önemli bir role sahip olduğu bilinen travma sonrası utanca ait bir ölçme aracının hem araştırma hem de klinik değerlendirme amacıyla kullanılabilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı travma sonrası utancı ölçen Travma Sonrası Utanç Ölçeği’nin (TSUÖ; Øktadalen ve ark., 2014) cinsel travma yaşantısı olan kadın örnekleminde Türkçe psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya cinsel travma yaşantısına sahip olan 18-55 yaş arasındaki 604 kadın katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 32.5’tir. (Ss=10.0). TSUÖ’nun Türkçe formunun yapı geçerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Elde edilen DFA değerlerine göre (RMSEA = 0.07, S-RMR = 0.06, GFI = 0.99; IFI = 0.99; CFI = 0.99) TSUÖ’nun iki düzeyli iki boyutlu yapısının model uyumu kabul edilebilir olarak raporlanmıştır. Travma sonrası gelişen utancı içsel/ kınama, dışsal/ kınama, içsel/ duygusal-davranışsal, dışsal/ duygusal-davranışsal utanç boyutları ile değerlendiren TSUÖ toplam puanları ile korku kontrol kaybı (r= .64) ve travmatik stres belirtileri (r= .69) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı alan katılımcıların almayan katılımcılara kıyasla TSUÖ puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (t (459.90) = 18.106, p< 0.01). TSUÖ’nün güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı incelenmiştir. Faktörlere ait Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının .84 ile .92 arasında değiştiği, ölçeğin tamamına ait iç tutarlık katsayısının ise .97 olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında TSUÖ’nün Türkçe formunun cinsel travma yaşantısı olan kadın örnekleminde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.
Bu araştırma ilk yazarın doktora tezinden üretilmiştir. İkinci yazar tez danışmanıdır.

Key words: travma sonrası utanç, cinsel travma, travma sonrası stres bozukluğu


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Tubanur Bayram Kuzgun
Articles by Ebru Şalcıoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kuzgun TB, E, . Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. JCBPR. 2023; 12(1): 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463


Web Style

Kuzgun TB, E, . Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. https://www.jcbpr.org/?mno=135463 [Access: December 05, 2023]. doi:10.5455/JCBPR.135463


AMA (American Medical Association) Style

Kuzgun TB, E, . Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. JCBPR. 2023; 12(1): 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463Vancouver/ICMJE Style

Kuzgun TB, E, . Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. JCBPR. (2023), [cited December 05, 2023]; 12(1): 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463Harvard Style

Kuzgun, T. B., , E. . & (2023) Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. JCBPR, 12 (1), 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463Turabian Style

Kuzgun, Tubanur Bayram, Ebru Şalcıoğlu, and . 2023. Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463Chicago Style

Kuzgun, Tubanur Bayram, Ebru Şalcıoğlu, and . "Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12 (2023), 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463MLA (The Modern Language Association) Style

Kuzgun, Tubanur Bayram, Ebru Şalcıoğlu, and . "Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 12.1 (2023), 39-49. Print. doi:10.5455/JCBPR.135463APA (American Psychological Association) Style

Kuzgun, T. B., , E. . & (2023) Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 12 (1), 39-49. doi:10.5455/JCBPR.135463