The Effect of Gender Psychology Courses on Sexism: A Prospective Study
1Private Practice, Eskişehir, Turkey
2M.A. Clinical Psychology Student, Faculty of Arts and Science, Izmir Economy University, Izmir, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 287-294 DOI: 10.5455/JCBPR.165394
Full Text PDF

Abstract

Today, research are continued to be conducted to deal with the issues of sexism and discrimination in all layers of social life. In the studies conducted with mental health experts, it is understood that mental health experts do not have sufficient knowledge on this subject. This study, which aims to inform undergraduate psychology students on the issue of sexism, seeks to investigate the effect of the course specifically prepared to reduce sexism taken by the students during a semester. Participants were chosen from undergraduate psychology students, and it is a cross-sectional study. A sociodemographic form and The Ambivalent Sexism Inventory (ASI) were applied to the participants. 35 students participated in the research, the research was conducted with the pre-test and the post-test. A certain amount of difference has been observed between the scores of the pre-education and post-education hostile and benevolent sexism of all participants. (p<0.001). Moreover, while there was no relationship between students’ attendance and hostile sexism scores, students who regularly attended the course had a decrease in their implicit sexism score (p<0.05). According to the results of the research, it was seen that the gender equality course changed the sexist attitudes of undergraduate psychology students positively. Furthermore, similar studies on sexism and discrimination have provided much scientific data on this issue. The government and the public sector should aim to reach larger masses by using this scientific data to advance its interventions on this issue in Turkey.


Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi Derslerinin Cinsiyetçilik Üzerindeki Etkisi: Prospektif Bir Çalışma
1Özel Muayenehane, Eskişehir, Türkiye
2Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Öğrencisi, Fen Edebiyat Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 287-294 DOI: 10.5455/JCBPR.165394

Günümüzde toplumsal yaşamın tüm katmanlarında cinsiyetçilik ve ayrımcılık konularını ele alan araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Literatürde ruh sağlığı uzmanları ile yapılan çalışmalarda ruh sağlığı uzmanlarının bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Psikoloji lisans öğrencilerini cinsiyetçilik konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bu çalışma, öğrencilerin bir dönem boyunca aldıkları cinsiyetçiliği azaltmaya yönelik özel olarak hazırlanmış dersin etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar psikoloji lisans öğrencilerinden seçilmiştir ve kesitsel bir çalışmadır. Katılımcılara sosyodemografik bir form ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ASI) uygulanmıştır. Araştırmaya 35 öğrenci katılmış, araştırma ön-test ve son-test ile yürütülmüştür. Tüm katılımcıların eğitim öncesi ve eğitim sonrası düşmanca ve yardımsever cinsiyetçilik puanları arasında belirli bir miktar fark gözlemlenmiştir. (p<0,001). Ayrıca, öğrencilerin derse katılımı ile düşmanca cinsiyetçilik puanları arasında bir ilişki bulunmazken, derse düzenli olarak katılan öğrencilerin örtük cinsiyetçilik puanlarında düşüş görülmüştür (p<0,05). Araştırma sonuçlarına göre, toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin psikoloji lisans öğrencilerinin cinsiyetçi tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği görülmüştür. Ayrıca cinsiyetçilik ve ayrımcılık üzerine yapılan benzer çalışmalar bu konuda pek çok bilimsel veri sağlamıştır. Kamu kurumları, Türkiye’de bu konudaki müdahalelerini ilerletmek için bu bilimsel verileri kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemelidir.